Zborník SBM

Zborník SBM

Tematické číslo Zborníka Slovenského banského múzea  č. 1/2022 
„Úradnícke elity v uhorskom baníctve a hutníctve 16. až 19. storočia“

Téma archontológie v posledných rokoch čoraz viac rezonuje v historickom výskume aj u nás na Slovensku. Vzhľadom na významné postavenie úradov, ktoré sídlili na území dnešného Slovenska a spravovali najvýznamnejšie uhorské banské oblasti, sa ukazuje byť potrebné venovať pozornosť aj archontológii  banských úradov.
Doterajší výskum dejín baníctva a hutníctva sa primárne orientoval na témy z dejín banskej techniky a topografie banských diel, banského meračstva alebo banského školstva. Oveľa menšia pozornosť bola venovaná úradníckym elitám, ktoré mali rozhodovacie právomoci hlavne po presadení sa dominancie štátu v banskom podnikaní a i neskôr v období industrializácie pred rokom 1918.
Po priekopníckych štúdiách Miroslava Lacka o archontológii Vrchného inšpektorského úradu v Smolníku do roku 1871 (Montánna história 2 & 3) sa Slovenský banský archív rozhodol v roku 2020 začať s výskumnou úlohou „Vývoj a archontológia Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici do doby tereziánskych reforiem, 1571/73–1747“. V jeho rámci pracovníci Slovenského banského archívu a externí vedeckí spolupracovníci skúmajú vývoj tohto najvýznamnejšieho banského úradu v Uhorsku a jeho úradnícke elity.
Navrhované tematické číslo Zborníka Slovenského banského múzea  pod editorským vedením Mgr. Petra Konečného, PhD. by malo prezentovať nielen čiastkové výsledky tejto výskumnej úlohy, ale poskytnúť priestor aj ďalším historikom prezentovať výsledky aktuálnych výskumov zo staršieho i novšieho obdobia.

Rozsah: 4-5 štúdií k téme (100-125 NS) a ďalšie rubriky podľa štatútu ZSBM

Časový harmonogram:
1.    Výzva na predkladanie článkov – jún 2021
2.    Prihlásenie príspevkov s abstraktom – 31. 8. 2021
3.    Odovzdanie príspevku 31. 12. 2021
4.    Vydanie a prezentácia jún 2022

Kontakt: Mgr. Peter Konečný, PhD.,
                Slovenský národný archív
                špecial. prac. Slovenský banský archív
                Radničné nám. 16
                96901 Banská Štiavnica
                peter.konecny2@minv.sk, +421 45 670 02 14, +421 911 160 409

Tematické číslo Zborníka Slovenského banského múzea  č. 1/2022 - výzva 

Etický kódex Zborníka SBM

Štatút Zborníka SBM

Redakčná rada Zborníka SBM

Pokyny pre autorov