Zborník SBM

Zborník SBM

Tematické číslo Zborníka Slovenského banského múzea  č. 2/2022
Transformácia regiónu Horná Nitra a ukončenie ťažby hnedého uhlia.

Horná Nitra patrí medzi významné regióny na Slovensku, v ktorých sa ťaží alebo ťažilo uhlie. História ťažby siaha do 18. storočia, ale až začiatkom 20. storočia sa región stal najvýznamnejším uhoľným banským revírom na Slovensku. V súčasnosti sa najmä z ekologických dôvodov ťažba hnedého uhlia postupne utlmuje. Ide o nový dejinný medzník v banskej činnosti na Slovensku, ktorý prináša viaceré nové a vedecky zaujímavé skutočnosti a zároveň apeluje na bádateľov a bádateľky, aby zamerali svoju pozornosť nielen na zaznamenávanie a analýzu posledných fáz banskej činnosti v regióne, ale aj na zmeny, ktoré v procese transformácie nastávajú v spoločnosti, v regióne a v prostredí.

Ide o nové dejinné a spoločenské udalosti, ktoré je potrebné podchytiť a analyzovať holisticky a interdisciplinárne. Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici spoločne s partnermi realizuje komplexný vedecký výskum, s ambíciou zachytiť všetky dôležité okolnosti procesu transformácie a uchovať ich pre budúcnosť.

Priebežné výsledky výskumov budú verejnosti predstavené vo forme monotematického čísla Zborníka banského múzea pod editorstvom PhDr. RNDr. Richarda R. Senčeka, PhD. Súčasťou pripravovanej publikácie môžu byť príspevky venujúce sa dejinám a transformácii baníctva i práce reflektujúce všetky uhly pohľadov tak, ako je to uvedené vo vedeckovýskumnom pláne. Vyzývame všetkých bádateľov, aby sa so svojimi príspevkami zapojili do prípravy uvedeného monotematického čísla. 

Rozsah: 4-5 štúdií k téme (100-125 NS) a ďalšie rubriky podľa štatútu ZSBM

Časový harmonogram:
1.    Výzva na predkladanie článkov – marec 2022
2.    Prihlásenie príspevkov s abstraktom – 31. 4. 2022
3.    Odovzdanie príspevku 31. 8. 2022
4.    Vydanie a prezentácia december 2022

Kontakt: PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD
               Slovenské banské múzeum
               Kammerhofská 2
               969 01 Banská Štiavnica
               sencek.richard@muzeumbs.sk

Tematické číslo Zborníka Slovenského banského múzea  č. 2/2022 - výzva 

 

Tematické číslo Zborníka Slovenského banského múzea č. 1/2023
Baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1938. 

K aktuálnym výzvam slovenských hospodárskych dejín medzivojnového obdobia môžeme zaradiť aj stále potrebný výskum a dokumentáciu dejín baníctva. V rokoch 1918-1938 prechádzalo slovenské baníctvo zložitým procesom, ktorý ovplyvňovali veľké politické, hospodárske a spoločenské zmeny. Preto je na mieste otázka, aké boli hospodárske východiská Slovenska v novom štáte a následné  vývinové tendencie slovenského baníctva v tomto období? Čo ich ovplyvňovalo? Nedá sa obísť hospodárska politika štátu, najmä nostrifikačný proces a snahy o politickú konsolidáciu v rokoch 1919-1920, ktorých cieľom boli povojnová obnova a transformácia priemyslu na Slovensku, vplyv hospodárskej krízy v rokoch 1921-1923, priebeh hospodárskej konjunktúry v rokoch 1924-1929, ale ani dôsledky veľkej  hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia, či politické zmeny na konci 30. rokov. Aký bol ich dosah na vývoj slovenského baníctva? To všetko sú otázky, ktoré si v súvislosti s medzivojnovým baníctvom môžeme položiť. Odpovede sa dajú hľadať v celoslovenskom kontexte, rovnako aj „v regiónoch“. Pritom neobídeme tak zásadné procesy v hospodárstve, ako bola napríklad industrializácia Slovenska, či modernizácia. Hospodárstva, ale aj spoločnosti. Okrem hospodárskych, ekonomických a menových otázok, je dôležité všímať si aj oblasť sociálnych dejín, analyzovať dôsledky spoločensko-politických zmien na obyvateľstvo, skúmať demografický vývoj, nezabudnúť ani na ochranu životného prostredia a likvidáciu odpadov, čo sú témy, ktoré s baníctvom úzko súvisia.    
Téma zborníka korešponduje s plánom vedeckého výskumu Slovenského banského múzea na roky 2022-2024, v rámci ktorého chce múzeum riešiť aj otázku hospodárskych špecifík banskoštiavnického okresu (ako konkrétneho regiónu stredného Slovenska) v rokoch 1918-1938. Monotematické číslo zborníka pod editorským vedením PhDr. Daniela Harvana, bude príležitosťou na predstavenie priebežných výsledkov výskumu a rovnako aj šancou pre ďalších záujemcov na prezentovanie výsledkov ich výskumu.

Rozsah: 4-5 štúdií k hlavnej téme (100-125 NS), ďalšie rubriky podľa štatútu Zborníka SBM

Časový harmonogram: 
1., výzva na predkladanie článkov – jún 2022
2., prihlásenie príspevkov s abstraktom – 31.9.2022
3., odovzdanie príspevku – 31.12.2022
4., vydanie a prezentácia zborníka – jún 2023 

Kontakt: PhDr. Daniel Harvan
                Slovenské banské múzeum
                Kammerhofská 2
                969 01 Banská Štiavnica
                historik@muzeumbs.sk 

 

Etický kódex Zborníka SBM

Štatút Zborníka SBM

Redakčná rada Zborníka SBM

Pokyny pre autorov