Zborník SBM

Zborník SBM

ZBORNÍK SBM č.1/2023 v PDF

Z technických príčin upravujeme harmonogram vydaní Zborníka SBM !

Tematické číslo Zborníka Slovenského banského múzea č. 2/2024
Horná Nitra - pasportizácia objektov banskej činnosti.

Horná Nitra práve prechádza náročným procesom transformácie. Banský región s dlhoročnou tradíciou musí zmeniť spôsob fungovania. Zo zahraničia vidíme, že po útlme baníctva môže oblasť upadnúť, ale aj prosperovať. Z banských areálov na Hornej Nitre postupne miznú objekty, technológie aj ľudia. Hlbšie vedomosti a poznanie najsignifikantnejších nositeľov historickej pamäte pomáha pri úspešnej adaptácii na nové podmienky. Pred každým výrazným zásahom do fungovania regiónu je preto dôležité vyhodnotiť význam kultúrnych objektov (stavby, technológie, predmety aj písomné dedičstvo), dokumentovať ich pre budúcnosť a chrániť najvýznamnejších predstaviteľov montánnej minulosti. Lepšie výsledky transformácie sú zaznamenané v regiónoch, kde sa na montánnu tradíciu nadviazalo a baníctvo nezostalo len v pamäti ľudí, ale je prítomné aj v hmotnej podobe.

Súčasťou pripravovanej publikácie môžu byť príspevky venujúce sa dejinám uhoľného baníctva, hodnotám objektov z pohľadu pamiatkovej ochrany, archeologického dedičstva, muzeálnej praxe, ale aj príspevky hodnotiace archívne dokumenty a dobovú tlač venovanú uhoľnému baníctvu. Za prínosné považujeme aj články a štúdie, ktoré umožňujú porovnať praktické skúsenosti s výskumom a posudzovaním hodnôt uhoľných baní zo zahraničia. Privítame aj výstupy venujúce sa jednotlivým areálom alebo objektom spojeným s banskou činnosťou z historického či technologického pohľadu.

Zborník bude príležitosťou na predstavenie priebežných výsledkov výskumu prebiehajúceho na pôde SBM a PUSR.  Radi by sme však publikovali aj príspevky, ktoré nadväzujú na danú tému z externého prostredia. Vyzývame preto všetkých bádateľov, aby sa so svojimi príspevkami zapojili do prípravy Zborníka Slovenského banského múzea s nosnou témou "Horná Nitra - pasportizácia objektov banskej činnosti".

Rozsah: 4-5 štúdií k téme (100-125 NS), ďalšie rubriky podľa štatútu Zborníka SBM

Časový harmonogram: 
1., výzva na predkladanie článkov – marec 2023
2., prihlásenie príspevkov s abstraktom – 31.4.2023
3., odovzdanie príspevku – 31.8.2024
4., vydanie a prezentácia zborníka – december 2024

Kontakt:  Ing. arch. Tereza Bartošíková - Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území - referát technických pamiatok
                Pamiatkový úrad SR
                Cesta na Červený most 6
                814 06 Bratislava
                tereza.bartosikova@pamiatky.gov.sk 

 

Tematické číslo Zborníka Slovenského banského múzea č. 1/2024
Baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1938. 

K aktuálnym výzvam slovenských hospodárskych dejín medzivojnového obdobia môžeme zaradiť aj stále potrebný výskum a dokumentáciu dejín baníctva. V rokoch 1918-1938 prechádzalo slovenské baníctvo zložitým procesom, ktorý ovplyvňovali veľké politické, hospodárske a spoločenské zmeny. Preto je na mieste otázka, aké boli hospodárske východiská Slovenska v novom štáte a následné  vývinové tendencie slovenského baníctva v tomto období? Čo ich ovplyvňovalo? Nedá sa obísť hospodárska politika štátu, najmä nostrifikačný proces a snahy o politickú konsolidáciu v rokoch 1919-1920, ktorých cieľom boli povojnová obnova a transformácia priemyslu na Slovensku, vplyv hospodárskej krízy v rokoch 1921-1923, priebeh hospodárskej konjunktúry v rokoch 1924-1929, ale ani dôsledky veľkej  hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia, či politické zmeny na konci 30. rokov. Aký bol ich dosah na vývoj slovenského baníctva? To všetko sú otázky, ktoré si v súvislosti s medzivojnovým baníctvom môžeme položiť. Odpovede sa dajú hľadať v celoslovenskom kontexte, rovnako aj „v regiónoch“. Pritom neobídeme tak zásadné procesy v hospodárstve, ako bola napríklad industrializácia Slovenska, či modernizácia. Hospodárstva, ale aj spoločnosti. Okrem hospodárskych, ekonomických a menových otázok, je dôležité všímať si aj oblasť sociálnych dejín, analyzovať dôsledky spoločensko-politických zmien na obyvateľstvo, skúmať demografický vývoj, nezabudnúť ani na ochranu životného prostredia a likvidáciu odpadov, čo sú témy, ktoré s baníctvom úzko súvisia.    
Téma zborníka korešponduje s plánom vedeckého výskumu Slovenského banského múzea na roky 2022-2024, v rámci ktorého chce múzeum riešiť aj otázku hospodárskych špecifík banskoštiavnického okresu (ako konkrétneho regiónu stredného Slovenska) v rokoch 1918-1938. Monotematické číslo zborníka pod editorským vedením PhDr. Daniela Harvana, bude príležitosťou na predstavenie priebežných výsledkov výskumu a rovnako aj šancou pre ďalších záujemcov na prezentovanie výsledkov ich výskumu.

Rozsah: 4-5 štúdií k hlavnej téme (100-125 NS), ďalšie rubriky podľa štatútu Zborníka SBM

Časový harmonogram: 
1., výzva na predkladanie článkov – jún 2022
2., prihlásenie príspevkov s abstraktom – 31.9.2022
3., odovzdanie príspevku – 31.12.2023
4., vydanie a prezentácia zborníka – jún 2024

Kontakt: PhDr. Daniel Harvan
                Slovenské banské múzeum
                Kammerhofská 2
                969 01 Banská Štiavnica
                harvan.daniel@muzeumbs.sk 

 

Etický kódex Zborníka SBM

Štatút Zborníka SBM

Redakčná rada Zborníka SBM

Pokyny pre autorov