Prešov

Prešov

Prešov je krajské mesto ležiace v Prešovskom kraji. Počiatky osídlenia tohto územia siahajú až do doby kamennej. Prvá písomná zmienka o Prešove sa nachádza v listine kráľa Belu IV. z roku 1247.  V roku 1374 boli Prešovu udelené mestské výsady, čím sa mesto Prešov stalo slobodným kráľovským mestom. V 14. a 15. storočí zaznamenalo mesto mimoriadny hospodársky rozkvet, zakladali sa tu cechy (kožušnícky, kováčsky, krajčírsky, obuvnícky a podobne) a v tom čase tu žilo okolo dvetisíc ľudí zaoberajúcich sa prevažne remeslom. Vývoj mesta v 16. a 17. storočí ovplyvnili šíriaca sa reformácia a protihabsburské povstania. Mesto postihli aj živelné pohromy, mor, požiare a jeho úpadok sa prehlboval. K oživeniu mesta došlo koncom 18. a začiatkom 19. storočia, keď sa obyvateľstvo Prešova doplnilo prisťahovalcami z iných miest. Veľký hospodársky význam pre mesto mala výroba soli, a preto v 19. storočí bol zastaraný systém ťaženia soli nahradený modernejším rozsiahlym komplexom.