PhDr. Daniel Harvan

PhDr. Daniel Harvan

PhDr. Daniel Harvan

harvan.daniel@muzeumbs.sk  
+421 (0)45 694 94 70
Vedecko-výskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

V Slovenskom banskom múzeu pracujem od mája 2011. Najskôr v pozícii údržbár, lektor a správca depozitáru, od januára 2014 dodnes ako odborný pracovník – kurátor zbierkového fondu Novšia história. Od marca 2016 som bol vedúci oddelenia histórie SBM, od januára 2021 vedúci Vedecko-výskumného centra SBM. Od septembra 2016 do apríla 2018 zástupca riaditeľa SBM.
Vo svojej odbornej práci sa zameriavam na obdobie novších dejín (po roku 1848) s dôrazom na región Banskej Štiavnice. Zároveň systematicky budujem a spracovávam zverený zbierkový fond Novšia história. Zbierkový fond tvorí v súčasnosti viac než 10 000 kusov (evidenčných čísel)  predmetov. Fond je vymedzený časovo (približne v rozmedzí od polovice 19. storočia až  do súčasnosti) a tematicky.

Vzdelanie:
2015 - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, filozofická fakulta, katedra histórie, odbor história (PhDr.)
2011 – 2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, filozofická fakulta, katedra histórie, odbor história. (Mgr.)
2008 – 2011 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, filozofická fakulta, katedra histórie, odbor muzeológia. (Bc.)
1995 – 1997 SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, odbor geodézia a banské meračstvo. Nadstavbové štúdium, maturitná skúška.
1991 – 1995 SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, odbor baníctvo, banícka geológia. Maturitná skúška.

BIBLIOGRAFIA