PhDr. Daniel Harvan

PhDr. Daniel Harvan

PhDr. Daniel Harvan


harvan.daniel@muzeumbs.sk  
+421 (0)45 694 94 70
Vedeckovýskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

 V Slovenskom banskom múzeu pracujem od mája 2011. Najskôr v pozícii údržbár, lektor a správca depozitáru, od januára 2014 dodnes ako odborný pracovník – kurátor zbierkového fondu Novšia história. Od marca 2016 som bol vedúci oddelenia histórie SBM, od januára 2021 vedúci Vedeckovýskumného centra SBM. Od septembra 2016 do apríla 2018 zástupca riaditeľa SBM.

Vo svojej odbornej práci sa zameriavam na obdobie novších dejín (po roku 1848) s dôrazom na región Banskej Štiavnice. Zároveň systematicky budujem a spracovávam zverený zbierkový fond Novšia história. Zbierkový fond tvorí v súčasnosti viac než 10 000 kusov (evidenčných čísel)  predmetov. Fond je vymedzený časovo (približne v rozmedzí od polovice 19. storočia až  do súčasnosti) a tematicky.

Vzdelanie:
2015 - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, filozofická fakulta, katedra histórie, odbor história (PhDr.)
2011 – 2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, filozofická fakulta, katedra histórie, odbor história. (Mgr.)
2008 – 2011 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, filozofická fakulta, katedra histórie, odbor muzeológia. (Bc.)
1995 – 1997 SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, odbor geodézia a banské meračstvo. Nadstavbové štúdium, maturitná skúška.
1991 – 1995 SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, odbor baníctvo, banícka geológia. Maturitná skúška.

BIBLIOGRAFIA