Mgr. Tadeáš Macko

Mgr. Tadeáš Macko


macko.tadeas@muzeumbs.sk 
Vedeckovýskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Členom vedeckého tímu Slovenského banského múzea som sa stal v apríli 2023, práve vtedy som bol prijatý na pozíciu nového archeológa. Budem sa tu starať o bohatý archeologický fond ako kurátor, skúmať našu zbierku a zúčastňovať sa aj terénnych výskumov v okolí. Študoval som klasickú archeológiu na Trnavskej univerzite, kde mi bolo cťou počúvať prednášky významných vedeckých kapacít, napríklad Dr. h. c. prof. PhDr. Márie Novotnej, DrSc., prof. PhDr. Vladimíra Varsika, CSc., prof. PhDr. Kláry Kuzmovej, CSc. a ďalších.
V rámci archeologickej praxe som sa v rokoch 2014 – 2021 zúčastňoval systematického výskumu
známej lokality Staré mesto (Glanzenberg) pod záštitou Slovenského banského múzea. V rokoch 2015 – 2019 som pôsobil aj na viacerých záchranných archeologických výskumoch v okolí Banskej Štiavnice a západnom Slovensku – Trnave a v obciach v okolí Bratislavy.
Aktuálne sa zameriavam na montánnu archeológiu a obdobie prelomu stredoveku a novoveku. V našom múzeu by som sa chcel okrem výskumu našich zbierok sústrediť aj na propagáciu tohto kultúrneho dedičstva a to hlavne formou moderných technológií, otvorená je taktiež cesta virtuálnej archeológie.