Banské šachty

Banské šachty

Šachty sú banské diela rôzneho prierezu a úklonu, slúžiace na prístup do podzemia. Šachty, štôlne, ale aj haldy vyťaženého materiálu sú hlavnými prejavmi banskej činnosti na povrchu a určujú ráz montánnej krajiny. Podľa hlavného spôsobu využitia ich môžeme rozdeliť na dopravné, vetracie alebo čerpacie šachty. Zvyčajne však plnia všetky tieto účely naraz. Špeciálnou kategóriou sú tzv. slepé šachty, ktoré spájajú niekoľko obzorov v podzemí, ale neústia na povrch. Nad šachtami sa zvyčajne týčia ťažné veže, ktoré majú významný krajinotvorný charakter.