Uhlíková stopa múzea

Uhlíková stopa múzea

Múzeum v záujme aktívne sa podieľať na prechode na klimaticky neutrálnu spoločnosť, požiadalo Inštitút environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia o vypracovanie analýzy uhlíkovej stopy. Z poskytnutých údajov o spotrebe energie, pohonných hmôt, leteckej dopravy a možností rekonštrukcie objektov múzea bola spracovaná analýza, z ktorej vyplýva, že uhlíkovú stopu vytvárajú najmä emisie z vykurovania zemným plynom a spotreby elektrickej energie. Za roky 2018 – 2019 vyprodukovalo SBM až 341 ton emisií CO2. Úsporné opatrenia môžu do roku 2040 priniesť uhlíkovo neutrálnu prevádzku múzea a celkovo ušetriť vypustenie takmer 2 tisíc ton emisií skleníkových plynov. Uplatňovaním opatrení, ktoré budú znižovať spotrebu energie, pohonných hmôt, eliminovať leteckú dopravu má múzeum šancu byť uhlíkovo neutrálnou inštitúciou v roku 2040. Múzeum sa už v roku 2021 snaží zisťovať svoje možnosti prechodu na odber zelenej energie. Obnova vozového parku a preferencia elektromobilov si vyžaduje dlhšie časové obdobie.

Pre úplnú kompenzáciu vyprodukovaných emisií je potrebné vysadiť ročne viac ako 300 stromov. V spolupráci s Mestskými lesmi Banská Štiavnica, spol. s r.o. a Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Štiavnické vrchy, už pripravujeme koncept a harmonogram napĺňania tohto záväzku, s výsadbou štartujeme v októbri. Do konca roka plánujeme ako múzejný tím vysadiť v mestských lesoch 500 stromov. Teší nás dobre naštartovaná spolupráca s partnermi.

Uhlíková stopa Slovenského banského múzea

 

Slovenské banské múzeum (SBM) v procese obstarávania zelenej energie

Slovenské banské múzeum (SBM) pri napĺňaní konceptu zeleného múzea a snahe o znižovanie svojej uhlíkovej stopy, vyvinulo úsilie o získanie informácií aj zapojenie sa do procesu obstarania zelenej energie. Vychádzali sme z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky, podľa ktorej je prechod na odber zelenej energie jedným z opatrení na znižovanie uhlíkovej stopy. Prechod na zelenú elektrinu od roku 2023 by priniesol skokové zníženie uhlíkovej stopy a ušetril by najviac emisií.
Služba Zelená elektrina je produkt založený na zárukách pôvodu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý garantujú predajcovia elektriny. Zmluvný dodávateľ elektrickej energie pre SBM však službu Zelená energia poskytuje len pre domácnosti.  SBM má malo- aj veľkoodber elektrickej energie s ročnou spotrebou 450 MWh.
Ministerstvo životného prostredia ako zriaďovateľ podporuje proces Zeleného verejného obstarávania, ako aj samotná vláda SR, ktorá to v minulosti svojimi uzneseniami ostatným rezortom prikazovala a zároveň vyplýva z povinnosti pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Elektrická energia je aj jednou z prioritných produktových skupín obsiahnutých v Národnom akčnom pláne (NAP GPP III.). Múzeum reagovalo aj na výzvu Odboru verejného obstarávania a hospodárskej správy MŽP SR na zapojenie sa do procesu centrálneho verejného obstarávania na dodávku elektriny a plynu postupom nadlimitnej verejnej súťaže realizovanej prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Požiadavka charakteristiky na zelenú energiu v procese centrálneho verejného obstarávania však v rámci existujúcej Rámcovej dohody nie je zapracovaná. Poradenstvo, inšpirácie i názory sme získavali aj od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Slovenského živnostenského zväzu, neziskových organizácií, partnerských inštitúcií, environmentálnych odborníkov.
Téma zelenej energie je v súčasnosti často diskutovaná. Názory na podporu jej využívania a benefitov pre životné prostredia sa rôznia. Múzeu sa zatiaľ nepodarilo naplniť záväzok znižovania uhlíkovej stopy prostredníctvom odberu zelenej energie. Chceme túto tému naďalej otvárať, diskutovať, získavať informácie i stanoviská zodpovedných inštitúcií.