Uhlíková stopa múzea

Uhlíková stopa múzea

Múzeum v záujme aktívne sa podieľať na prechode na klimaticky neutrálnu spoločnosť, požiadalo Inštitút environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia o vypracovanie analýzy uhlíkovej stopy. Z poskytnutých údajov o spotrebe energie, pohonných hmôt, leteckej dopravy a možností rekonštrukcie objektov múzea bola spracovaná analýza, z ktorej vyplýva, že uhlíkovú stopu vytvárajú najmä emisie z vykurovania zemným plynom a spotreby elektrickej energie. Za roky 2018 – 2019 vyprodukovalo SBM až 341 ton emisií CO2. Úsporné opatrenia môžu do roku 2040 priniesť uhlíkovo neutrálnu prevádzku múzea a celkovo ušetriť vypustenie takmer 2 tisíc ton emisií skleníkových plynov. Uplatňovaním opatrení, ktoré budú znižovať spotrebu energie, pohonných hmôt, eliminovať leteckú dopravu má múzeum šancu byť uhlíkovo neutrálnou inštitúciou v roku 2040. Múzeum sa už v roku 2021 snaží zisťovať svoje možnosti prechodu na odber zelenej energie. Obnova vozového parku a preferencia elektromobilov si vyžaduje dlhšie časové obdobie.

Pre úplnú kompenzáciu vyprodukovaných emisií je potrebné vysadiť ročne viac ako 300 stromov. V spolupráci s Mestskými lesmi Banská Štiavnica, spol. s r.o. a Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Štiavnické vrchy, už pripravujeme koncept a harmonogram napĺňania tohto záväzku, s výsadbou štartujeme v októbri. Do konca roka plánujeme ako múzejný tím vysadiť v mestských lesoch 500 stromov. Teší nás dobre naštartovaná spolupráca s partnermi.

Uhlíková stopa Slovenského banského múzea