Postup pri vybavovaní sťažností

Postup pri vybavovaní sťažností

Sťažnosť je podanie fyzickej a právnickej osoby, ktorá spĺňa určujúce kritériá pre sťažnosť podľa § 3 zákona o sťažnostiach. Určujúcimi kritériami je domáhanie sa ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, o ktorých sa sťažovateľ domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a poukazovanie na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou nie je podanie uvedené v § 4 ods. 1 a ods. 2 zákona o sťažnostiach.
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti,podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právomchráneného záujmu sa osoba domáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správyvydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.
2) Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie
a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moc

Sťažovateľ je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá doručila čitateľnú a zrozumiteľnú sťažnosť osobne, prostredníctvom doručovateľskej organizácie, telefaxom alebo elektronickou poštou na SBM alebo urobila podanie ústne, ktorú nemožno vybaviť pri jej podaní,  pri ktorej sa vyhotoví písomný záznam o ústnej sťažnosti, ktorý obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu orgánu verejnej správy, mená a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Vybavovanie sťažnosti zahŕňa všetky úkony a činnosti, ktoré smerujú k vybaveniu sťažnosti a nasledujú po evidovaní sťažnosti a končia odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V prípade opodstatnenej sťažnosti vybavovanie zahŕňa aj prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

Prijímanie písomných, telefaxových alebo elektronických podaní označených ako sťažnosť adresovaných na ktorýkoľvek organizačný útvar SBM, po zaevidovaní do centrálnej evidencie  SBM (útvar riaditeľa SBM – sekretariát), zabezpečuje útvar kontroly. Obdobne sa postupuje pri písomnom potvrdení takýchto podaní doručených telefaxom alebo elektronickou poštou. Doba, po ktorú organizačný útvar SBM zabezpečuje postúpenie takéhoto podania odboru kontroly na prijatie, neprerušuje lehotu na vybavenie sťažnosti, čo znamená, že odstúpenie treba urobiť bezodkladne.

Podanie označené ako sťažnosť doručené telefaxom alebo elektronicky musí sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť podpisom, inak sa takéto podanie odloží bez zaevidovania do centrálnej evidencie. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než podanie doručené telefaxom alebo elektronicky, podanie doručené telefaxom alebo elektronicky sa odloží. Elektronickou poštou podané podanie označené ako sťažnosť, opatrené zaručeným elektronickým podpisom, sa považuje za písomnú sťažnosť, ak spĺňa kritéria podľa čl. 2 ods. 1 Smernice Slovenského banského múzea z 12. januára 2012 č. 3/2012 o postupe pri vybavovaní sťažností.

Na vybavenie sťažnosti patriacej do pôsobnosti SBM v zmysle § 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach je príslušný riaditeľ a útvar kontroly. Ak sťažnosť smeruje proti pracovníkovi útvaru kontroly vybavuje ju riaditeľ, napr. aj formou vymenovania komisie, pričom musí byť dodržaná zásada ustanovená v § 12 zákona o sťažnostiach a v čl. 3 ods. 4 smernice.
Vybavovanie sťažnosti zabezpečuje riaditeľ SBM, ktorý môže poveriť vedúceho vecne príslušného organizačného útvaru SBM, aby v rámci dodržania lehoty na vybavenie sťažnosti podľa čl. 11 ods. 5 smernice zabezpečil priame prešetrenie sťažnosti.

Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky

Lehota na vybavenie sťažností pre SBM a jeho organizačné útvary je do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ SBM alebo ním splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť neprešetruje, predĺžiť o 30 pracovných dní.

Zodpovedná osoba za vybavovanie sťažností:
Mgr. Marta Kováčová – poverená kontrolnou činnosťou SBM, č. t. 045/6913431

Smernica č. 3/2012