Banské štôlne

Banské štôlne

Štôlne sú mierne uklonené vodorovné banské diela slúžiace na prístup do podzemia. Podľa účelu ich môžeme rozdeliť na:
-    kutacie štôlne – slúžia na geologický prieskum ložiska
-    dobývacie štôlne  - slúžia na dobývanie už známeho ložiska
-    dopravné štôlne – v rámci väčšej bani slúžia na dopravu rudy alebo materiálu
-    dedičné  /odvodňovacie/ štôlne – významné banské diela určené prednostne k odvodňovaniu celých banských revírov
-    slepé štôlne / obzorové chodby/ - sú vyrazené v podzemí a slúžia k samotnému dobývaniu ložiska
-    vodné štôlne – banské diela vyrazené výhradne k prívodu vody od tajchov k banským prevádzkam, kde bola voda využívaná na rôzne účely