Banské štôlne

Banské štôlne

Štôlne sú mierne uklonené vodorovné banské diela slúžiace na prístup do podzemia. Podľa účelu ich môžeme rozdeliť na:
-  kutacie štôlne – slúžia na geologický prieskum ložiska
-  dobývacie štôlne – slúžia na dobývanie už známeho ložiska
-  dopravné štôlne – v rámci väčšej bane slúžia na dopravu rudy alebo materiálu
-  dedičné  (odvodňovacie) štôlne – významné banské diela určené prednostne k odvodňovaniu celých banských revírov
-  slepé štôlne (obzorové chodby) – sú vyrazené v podzemí a slúžia k samotnému dobývaniu ložiska
-  vodné štôlne – banské diela vyrazené výhradne k prívodu vody od tajchov k banským prevádzkam, kde bola voda využívaná na rôzne účely