Baňa Čáry

Baňa Čáry

Členovia Vedeckovýskumného tímu navštívili 3.júla 2023 banský závod Čáry.

Účelom návštevy bolo zdokumentovanie stavu závodu po jeho uzavretí a získanie zbierok súvisiacich s týmto banským podnikom.
Výstavba závodu bola zahájená v októbri 1978 a v roku 1980 bola vyrazená otvárková úpadnica a začalo sa pripravovať podzemie pre ťažbu. Tá bola zahájená v roku 1991 a baňa sa prevádzkovala pod názvom Slovenské uhoľné bane, Baňa Záhorie, odštepný závod Holíč.
Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) kúpili hnedouhoľnú baňu  v obci Čáry pri Kútoch koncom novembra 2015. HBP týmto obchodom získali do svojho portfólia všetky hnedouhoľné bane na Slovensku.

Stručná charakteristika ložiska.
Ložisko Gbely sa nachádza v SV časti kútskej priekopy, ktorá je súčasťou Viedenskej panvy. Jeho trojuholníkový tvar ohraničujú tri výrazné zlomy. Od obce Čáry smerom na Gbely sa ložisko rozširuje, pričom uhoľný sloj postupne klesá do hĺbky. Sloj tvorí doskovité teleso, tektonicky porušené, s priemernou hrúbkou 4,60 m. Najmenej porušená je jeho stredná až severná časť, na ktorú sa  sústredila otvárka a ťažba.

Podľa hydrogeologickej kvalifikácie patrí ložisko medzi ložiská so zložitejšími hydrogeologickými pomermi. Pre zabezpečovanie banskej činnosti je potrebné trvalé odvodňovanie ložiska.

 Koncom roka 2022 Hornonitrianske bane Prievidza pozastavili ťažbu v dobývacom priestore Gbely III v bani Čáry. Aj napriek tomu, že boli dodržané všetky technicko-bezpečnostné opatrenia, zložité banskotechnické a geologické pomery súvisiace s prírodnými podmienkami nepriaznivo vplývali na bezpečnosť zamestnancov a ohrozovali prevádzku bane.

V spolupráci so Štátnou banskou správou pracuje spoločnosť na technicko-bezpečnostných opatreniach na zabezpečenie bane. 

FOTO a text: Lubo Lužina