Zelená misia

Zelená misia

ZELENÁ MISIA – NOVÝ PROJEKT SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA ZAMERANÝ NA ZMIERŇOVANIE DOPADOV ZMENY KLÍMY

Máme za sebou najteplejšiu jeseň od začiatku meteorologických meraní. Extrémne suchá, horúčavy, extrémne dažde, povodne – to sú všetky dôsledky zmeny klímy, ktoré už zaznamenávame aj na Slovensku. K zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy môžu aktívne prispieť aj verejné inštitúcie, aj preto sa Slovenské banské múzeum dlhodobo venuje prijímaniu opatrení zameraných na ochranu životného prostredia. 

Aktuálne vďaka novému projektu ZELENÁ MISIA – Slovenské banské múzeum pre klímu - Budujeme unikátnu platformu pre neformálne vzdelávanie o otázkach zvyšovania povedomia o klimatických zmenách – v programe SK KLÍMA MŽP SR má múzeum ambíciu prehĺbiť aktivity zmierňujúce dôsledky klimatickej zmeny. 

Cieľom projektu je vytvorenie platformy na podporu aktívnych občianskych i odborných komunít, na prepájanie generácií i formovanie medzinárodných partnerstiev. Projekt je zameraný na  znižovanie environmentálneho zaťaženia prostredia, skultivovanie zanedbaných verejných priestorov múzea a galérie a prípravu nových edukačných aktivít. Bude hľadať súlad medzi históriou a prítomnosťou. Banská Štiavnica je UNESCO lokalitou a preto je pri aplikácii adaptačných opatrení na zmenu klímy dôležitý faktor ochrany pamiatok. 

Princípy pamiatkovej ochrany budú zohľadnené pri vytváraní nových prvkov ovplyvňujúcich mikroklímu v meste vo dvoch budovách múzea. Na nádvorí Kammerhofu vznikne nový verejný priestor: komunitná záhrada s výsadbou zelene, vodozádržným systémom a solárnym osvetlením. Priestor bude slúžiť na vzdelávanie pre školy a miestne komunity. Nový priestor vznikne v Galérii Jozefa Kollára revitalizáciou galerijného átria, kde bude umiestnená site specific umelecká inštalácia so zeleňou slúžiaca na odvodnenie priestoru a zároveň ako nová oddychovo-edukačná zóna.

SBM v rámci projektu pripravuje medzinárodné vedecké kolokvium s názvom Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy. Na kolokviu budú predstavené príklady dobrej praxe verejných inštitúcií v oblasti udržateľnej prevádzky, odbornej i vzdelávacej činnosti. Medzinárodná spolupráca bude realizovaná detským umelecko-vzdelávacím workshopom na tému klimatickej hrozby, ktorý sa bude konať paralelne v Banskej Štiavnici a v partnerskom múzeu Dalane Museum v Egersunde v Nórsku. Výsledky worskhopu budú odprezentované formou výstavy v Galérii Jozefa Kollára. Podstatným pilierom projektu bude medzigeneračná spolupráca na základe partnerstva so Špeciálnou základnou školou v Banskej Štiavnici a Domovom sociálnych služieb Domov Márie.
Projekt GREEN MISSION „ZELENÁ MISIA – Slovenské banské múzeum pre klímu/Budujeme unikátnu platformu pre neformálne vzdelávanie o otázkach zvyšovania povedomia o klimatických zmenách“ je podporený prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 253 452 €. Nórsky finančný mechanizmus predstavuje príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

SBM sa dlhodobo venuje environmentálnym témam i opatreniam vo svojej činnosti i prevádzke. Šetrí energie, vodu, papier, triedi odpad, využíva dažďovú vodu. Zamestnanci sú aktívni v dobrovoľníckej činnosti, čistia prírodu. Znižuje vlastnú uhlíkovú stopu pravidelnou výsadbou stromov. V galérii prezentuje výstavy zamerané na environmentálne témy. Usporadúva bazár, ktorý podporuje opätovné využívanie predmetov a prispieva k znižovaniu množstva odpadu. V Škole v múzeu učí bezodpadové techniky, odpad využíva pri tvorení. Múzeum vzdeláva, šíri osvetu, buduje partnerstvá (napr. Museums for Future) a pôsobilo i v roli ambasádora iniciatívy Európsky klimatický pakt.