Faktúry 2013

Faktúry 2013

kancelárske potreby
príslušenstvo k počítačom
vodné a stočné
posudok
pohonné hmoty
spotrebný materiál
správa siete
plyn

VS - ročný prístup
poistné
elektrina
komisionálny predaj
komisionálny predaj
vyhotovenie fotografií
komisionálny predaj

finančný spravodajca
komisionálny predaj
technik BOZP, PO
komisionálny predaj

členský príspevok OOCR Región B. Štiavnica
komisionálny predaj
oprava automobilu ALFICAR

komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
tlač propagačných materiálov
komisionálny predaj

web hosting
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
účet za mobilné telefóny
podpora APV

plyn
členské
plyn
stravné lístky
komisionálny predaj
spotrebný materiál
právne služby
služby pevnej siete
plyn
spotrebný materiál
autobatéria
komisionálny predaj
vodné a stočné
komisionálny predaj
pohonné hmoty
plyn

spotrebný materiál
prevoz vitrín
elektrina
spotrebný materiál
mobilné telefóny
informačná tabuľa
elektrina
CorelDRAW
servisné práce, grafická karta
vodné a stočné
služby STP APV
činnosť počítačového technika
kalibrácia alkoholtestera
plyn
vodné a stočné
daň z nehnuteľností, daň za psa
poplatok za komunálne odpady

správa siete
vodné a stočné
pohonné hmoty
plyn
členské Slovenská železná cesta
redakčná úprava zborníka VIVAT ACADEMIA
elektrina
komisionálny predaj
vyúčtovanie zastavenej exekúcie
spotrebný materiál
daň z nehnuteľností
služby technika BOZP, PO
mobilné telefóny
elektrina
predplatné časopisu Múzeum
spravovanie webovej stránky
stravné lístky
PHM
podpora APV
služby STP APV
práce s plošinou
spotrebný materiál
plyn
toner
predplatné časopisu Mineralia Slovaca
školenie vodičov z povolania
vodné a stočné
PHM
daň
plyn
správca siete

tonery
poistenie
elektrina

komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
web hosting
úhrada poistného
elektrina
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
pohonné hmoty
práca s plošinou
komisionálny predaj
stravné lístky
komisionálny predaj
mobilné telefóny
podpora APV
povinná kontrola vodila FORD
komisionálny predaj
členský príspevok
komisionálny predaj
spotrebný materiál

komisionálny predaj
služby pevnej siete
ročná servisná údržba
komisionálny predaj
vodné a stočné
plyn
spotrebný materiál
PHM
komisionálny predaj
plyn
grafika na zborník VA

inzercia
elektrina
služby počítačového technika
PHM
tlač zborníka VA
elektrina
mobilné telefóny

Noc múzeí a galérií 2013
komisionálny predaj
programové vybavenie
servis systému EZS
havarijné poistenie
oprava výfuku
stravné lístky
služby technika BOZP, PO
komisionálny predaj

tonery
spotrebný materiál

spotrebný materiál
pohonné hmoty
plyn

plyn
vodné a stočné

elektrina - rekapitulácia
spotrebný materiál
členský príspevok SBS
školenie prvej pomoci pre lektorov
výmena odtokových rúr

rekapitulácia faktúr
mobilné telefóny

práce - Expozícia Handlová
PHM
oprava kosačky
pamätná minca J.K.Hella

toaletný papier
propagačná tabuľa k výstave
skladačka k výstave
úrok z omeškania
stravné lístky

faktúra za služby pevnej siete
spotrebný materiál
spotrebný materiál
oprava kosačky
plyn
rozlúčka so školským rokom - divadelné predstavenie

vodné a stočné
PHM
plyn
Expozícia v Handlovej
poistné
toner do tlačiarne

služby pevnej siete
mandátna zmluva
elektrina
komisionálny predaj
komisionálny predaj

komisionálny predaj
mobilné telefóny
web hosting
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
spotrebný materiál
servisné práce - počítače
komisionálny predaj
informačná tabuľa

tlač katalógov
komisionálny predaj
pracovná vesta
komisionálny predaj
stravné lístky
spotrebný materiál
komisionálny predaj
komisionálny predaj
časopis Mineralia Slovaca
krovinorez
pohonné hmoty
komisionálny predaj

plyn
podpora APV
plyn
plyn
spotrebný materiál
spotrebný materiál
služby technika BOZP, PO
vodné a stočné
služby pevnej siete
pohonné hmoty
plyn

spotrebný materiál
práca plošinou

zabezpečenie verejného obstarávania
elektrina
mobilné telefóny
výroba dosiek, oprava dverí

pohonné hmoty
oprava registračnej pokladne

pracovný plášť
oprava auta Alficar
stravné lístky
spotrebný materiál
zborník Tekovského múzea v Leviciach

spotrebný materiál
komisionálny predaj
komisionálny predaj
spotrebný materiál

výroba informačnej tabule BMP
spotrebný materiál
scaner
baner na výstavu
prenájom výstavných priestorov

plyn
káva

služby pevnej siete
správa siete
správa siete
správa siete
správa siete
spotrebný materiál
fotodokumentácia lokality B. Štiavnica
pohonné hmoty
vodné a stočné
servis automobilu

spotrebný materiál
spotrebný materiál
elektrina

komisionálny predaj
elektrina
grafické spracovanie banerov

práce s plošinou
plyn
pohonné hmoty
mobilné telefóny
vzdelávacie služby - seminár
spotrebný materiál

stravné lístky
elektrický konvektor
spotrebný materiál
komisionálny predaj
spotrebný materiál
oprava ALFICAR
služby technika BOZP, PO
pracovný odev, obuv
revízia systémov EZS, PTV
pozáručný servis PTV

spotrebný materiál
vodné a stočné
spotrebný materiál
pohonné hmoty

plyn
laminovacia fólia

poistenie
publikácia
elektrina
elektrina
palivové drevo
spotrebný materiál
spotrebný materiál
spotrebný materiál
plyn
plyn
plyn

služby pevnej siete
web hosting
komisionálny predaj
komisionálny predaj
počítač
komisionálny predaj
komisionálny predaj
pohonné hmoty
spotrebný materiál
komisionálny predaj

komisionálny predaj
komisionálny predaj

komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj

Uhoľná expozícia v Handlovej - práce v zmysle Dodatku č. 4
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
služby pevnej siete
podpora APV
komisionálny predaj
tlač banera
komisionálny predaj

autobusová preprava - poznávací zájazd
plyn
stavebný dozor - Expozícia v Handlovej
komisionálny predaj
spotrebný materiál
služby pevnej siete

komisionálny predaj
spotrebný materiál
pohonné hmoty
vodné a stočné
plyn
ekonomické publikácie

obnova domény
komisionálny predaj
plyn
rekonštrukcia striech v SBM (ZoD)

mobilné telefóny
spotrebný materiál
spotrebný materiál
stavebný dozor Rekonštrukcia striech v SBM
čistenie kanalizácie
služby MVS

stretnutie generácií
elektrina

web hosting
obnova domény

pohonné hmoty
poplatok za odpady
spotrebný materiál
montáž vykurovacích telies
revízia EZ
guľatina
Stretnutie generácií - občerstvenie
expertízny posudok
expertízny posudok
revízia elektrickej inštalácie v BMP
tonery
zariadenie do IC Geopark

stravné lístky
havarijné poistenie
aku vŕtačka
kontrola a čistenie komínov
spotrebný materiál
spotrebný materiál

prezutie zimných pneumatík
služby technika BOZP, PO

plyn
spotrebný materiál
vodné a stočné
spotrebný materiál
vodné a stočné
Historický časopis
toner

revízia
spotrebný materiál
spotrebný materiál
služby pevnej siete
Ipad
ročná odborná prehliadka plynových kotolní
svietidlá
spotrebný materiál

revízia elektroinštalácie v BMP
pohonné hmoty
pracovné vesty
poistenie zodpovednosti za škodu
vyúčtovanie plynu
rekonštrukcia striech v SBM
spotrebný materiál
spotrebný materiál

havarijné poistenie
tlač banerov

nájom pozemku na reklamný pútač
úradná skúška tlakových nádob
tlač banerov
výroba podložiek pod stánky
tlač komatextových súborov

servisné poplatky 2013
elektrina
spotrebný materiál
úhrada členského za rok 2013
stavebný dozor Rekonštrukcia striech SBM
zameranie archeologického výskumu
rozpočtárske práce

stravné lístky
spotrebný materiál
spotrebný materiál

spotrebný materiál
spotrebný materiál
demontáž a montáž vykurovacieho telesa

servisná kontrola Ford Tranzit
Rekonštrukcia striech v SBM
správa siete
účet za mobilné telefóny
elektrina
likvidácia odpadu
PHM
členské Združenie turizmu
prehliadka a skúška elektrickej inštalácie