Oslavy baníkov

Oslavy baníkov

Jedinečným prejavom kultúry baníkov, ktorí v Banskej Štiavnici tvorili najpočetnejšiu vrstvu obyvateľov, sú zvyky a tradície  dotýkajúce sa ich každodenného i sviatočného života. Obyčaje súvisiace s prácou boli podmieňované uvedomením si nebezpečenstva hroziaceho v bani, ale aj hrdosťou na banícky stav. K najtypickejším  oslavám baníkom patril v minulosti šachtág (skok cez kožu), ktorým sa prijímali akademici do baníckeho stavu. Vo sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov, a sviatok patróna bane sa konali slávnostné ofery. Ráno sa baníci v rovnošatách zhromaždili pred baňou, odkiaľ v sprievode sprevádzanom hudbou odišli do kostola. Po omši sa vrátili pred baňu a tam nasledovala zábava. Ďalším sviatkom baníkov bol Banícky deň spojený so salamandrovým sprievodom.