Škola v múzeu

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici od r. 1998 realizuje projekt Škola v múzeu.Podnetom k realizácii projektu je snaha uchovávať hmotné  a duchovné dedičstvo a prezentovať ho netradičnou formou predovšetkým mladej generácii.
Jednotlivé aktivity projektu formou tvorivých dielní, kurzov, prezentácií, vychádzok v teréne rozvíjajú vedomosti v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy. Podporujú estetické cítenie, manuálnu zručnosť, tvorivosť, inšpirujú k efektívnemu využívaniu prírodného i odpadového materiálu. Jednotlivé programy zároveň dopĺňajú a obohacujú učebné osnovy.
Projekt podporuje zmenu vnímania tradičného múzea a otvára priestor novej interaktívnej spolupráce verejnosti a múzea. Realizácia projektu prebieha v jednotlivých expozíciách Slovenského banského múzea.

Ponuka pre školy je uvedená pri jednotlivých expozíciách Slovenského banského múzea.

Ponuka výjazdových programov

Tvorivé dielne-Ekodielnička,Handlová- jesenná ponuka 2020

Geobádateľňa pre všetkých-ponuka

Realizované aktivity - Tajomstvo kladivka a želiezka

Realizované aktivity - expozícia Banská technika - prezentácia

Realizované aktivity - Tvorivé dielne - prezentácia

 Realizované aktivity - Chránené minerály Slovenska

Realizované aktivity - Galéria Jozefa Kollára