Banské meračstvo

Banské meračstvo

Vo fotoarchíve múzea sú z jednotlivých odborných banských činností podrobne zaznamenané viaceré oblasti banskej práce. Jedným z nich je aj banské meračstvo, ktoré je zamerané na poznávanie a zameriavanie banských diel v podzemí a na povrchu. Merania vyhodnocuje a graficky spracováva, najmä do výstupov -  banských máp. Vedecké základy banského meračstva na Slovensku položili Samuel Mikovíni a ďalší profesori a pedagógovia pôsobiaci na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. V zbierkovom fonde múzea sa nachádza tiež bohatá zbierka banskomeračských nástrojov a pomôcok ako napr: astrolábiá, buzoly, kompasy, uhlomerné hlavice, teodolity, tachymetre, výškomerné prístroje a pomôcky, zariadenia a pomôcky pre meranie dĺžok, statívy, signálne zariadenia, nivelačné laty, vytyčovacie pomôcky, zariadenia pre grafické vyhotovovanie máp a náčrtov v teréne, pomôcky ku horizontovaniu a vytyčovaniu, kresliace, rysovacie a výpočtové pomôcky a ďalšie.