Zelené múzeum

Zelené múzeum

Slovenské banské múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR má úprimnú snahu približovať sa k ekologickým prístupom v prevádzke inštitúcie, aplikovať postupy šetrné k životnému prostrediu, podporovať udržateľné procesy, vzdelávať a šíriť osvetu v starostlivosti a ochrane životného prostredia. Múzeá majú jedinečnú úlohu pri vytváraní a podpore kultúry udržateľnosti. Múzeum si uvedomuje, že zmena správania a tímové úsilie sú silným nástrojom k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Múzeum svojou vedecko – výskumnou aj edukačnou činnosťou prispieva k vzdelávaniu obyvateľstva a skvalitneniu životného prostredia prostredníctvom realizovania environmentálnych programov a osvetových aktivít.

Najvýraznejšou a veľmi obľúbenou aktivitou múzea v oblasti environmentálnej výchovy je už viac ako 20 rokov program Škola v múzeu, ktorá si postupne vychováva generácie detí a občanov, ktorí, veríme že budú uvedomelejší a ohľaduplnejší vo vzťahu k prostrediu, v ktorom žijú. Výučbové programy majú za cieľ vo všetkých stupňoch vzdelávania rozširovať vedomosti v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy. Tvorivé dielne sú zamerané na predvádzanie a výučbu starých remeselných techník, s využitím prírodných materiálov, odpadových materiálov v snahe predchádzať vzniku odpadu: znovuvyužitie textilného odpadu na nové produkty (tkanie, pletenie, farbenie, šitie, ...), výroba plátených tašiek, recyklovanie papierového odpadu, výroba papiera,...

           

       

Prostredníctvom kultúrnych podujatí, výstav, prezentácií, edukačných programov v múzeu aj mimo neho, sa múzeum snaží o zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov. K tradičným kultúrno-zábavným podujatiam organizovaným Slovenským banským múzeom s početnou návštevnosťou patrí Festival kumštu remesla a zábavyŠtyavnycký vjanočný jarmok. Na týchto podujatiach má možnosť vzdelávať a propagovať separovania odpadu, realizovať samotné triedenie odpadu. V posledných ročníkoch týchto podujatí sa úspešne zaviedlo používanie vratných a kompostovateľných obalov a riadov. Sprievodné aktivity sú nastavené tak, aby ukázali, že aj zdanlivo nepotrebnému materiálu a odpadu sa dá dať nový život a nájsť opätovné využitie. Dobrým príkladom je aj podpora miestnych výrobcov, remeselníkov, umelcov a domácich značiek.

   

   

MINIMALUZUJ!   ZNOVUPOUŽÍVAJ!   RECYKLUJ!

Dlhú históriu a neopakovateľnú atmosféru majú letné podujatia v réžii múzea. Bazár (ne)potrebných vecí Haraburdy (od roku 2005) je zameraný na predaj, výmenu, darovanie a znovuvyužitie  nepotrebných predmetov  z domácností. Haraburdy sú ideálnou ukážkou toho, že veci majú svoju cenu a môžu byť opäť použité, aj keď ich už doma nepotrebujeme. Vzácne kúsky sa dostanú do múzea a rozšíria jeho zbierkový fond. Letné tvorivé dielne sú vyhľadávanou prázdninovou aktivitou, kde sú aplikované témy a postupy Školy v múzeu určené pre širokú verejnosť.