FORUM FOR MUSEUM

FORUM FOR MUSEUM

Rezidenčný program Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum otvára prihlasovanie na rezidenčný program FORUM FOR MUSEUM 2022. Zámerom rezidenčného programu je iniciovať inovatívne formy medziodborového výskumu a prezentácie zbierkového fondu Slovenského banského múzea v kontexte hodnôt kultúrno – historického dedičstva prostredia (lokalita UNESCO). 

Ambíciou programu je prispievať k procesu transformácie múzejných inštitúcií na inšpirujúce, polyfunkčné verejné kultúrne inštitúcie 21.storočia, ktoré sebavedomo a angažovane formujú a kultivujú humanistické aspekty našej civilizácie. 

Výzva je určená odborným a vedeckým pracovníkom/čkam z odborov: antropológia, archeológia, archívnictvo, architektúra, banská technika, etnológia, ekológia, história, geológia, informatika, kunsthistória, kulturológia, pedagogika a pod. Kurátorom/kám výstavných projektov, umelcom/kyniam zo žánrov: vizuálne umenie, dizajn, multimédiá, literatúra, hudba, film, fotografia, dramatické umenie a pod. O rezidentský pobyt sa môžu uchádzať aj študenti/ky vysokých škôl. 

Téma rezidenčného programu na rok 2022: IDENTITA  -  kontexty, súvislosti, špecifiká, perspektívy a príležitosti zbierkového fondu Slovenského banského múzea. 

Deadline výzvy: predĺžené do 30. novembra 2021 
Zverejnenie výsledkov: 15. december 2021

Dňa 2.12.2021 zasadala odborná porota Slovenského banského múzea v zložení:
Mgr. Zuzana Denková, PhD., Ing.arch. Iveta Chovanová, Mgr. Silvia Herianová, Mgr. Anna Ďuricová, PhDr., RNDr. Richard Senček, PhD., Mgr. Emília Švecová.

Pri výbere komisia vyhodnotila kvalitu predložených projektov podľa nasledovných kritérií:
•    Projektový zámer a koncept 
•    Motivácia uchádzačov 
•    Výstupy a očakávané prínosy projektu pre organizátora a cieľové skupiny

Vďaka kvalite všetkých 13 predložených projektov komisia odporučila ich zaradenie do rezidenčného programu FORUM FOR MUSEUM 2022.
OPEN CALL 2022 SBM - vyhodnotenie
OPEN CALL 2022 SBM - dodatok k vyhodnoteniu

BUDAY
BUDAYOVÁ
ČIERNY
GRUSKOVÁ
HAVIAR
KOVÁČOVÁ
MERTA
PIVODA
POLAKOVIČOVÁ
SLOVINSKÝ
ŠURANSKÁ
TÓTH
VRTELOVÁ
MERTA JOHANA