Mgr. Lukáš Patera

Mgr. Lukáš Patera

patera.lukas@muzeumbs.sk 
Vedeckovýskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica


Vo Vedecko-výskumnom centre Slovenského banského múzea pracujem od októbra 2023 a venujem sa výskumu spišsko-gemerskej banskej oblasti. Momentálne som aj doktorandom na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, kde si dokončujem doktorát so špecializáciou na hospodárske a sociálne dejiny novoveku. Témou mojej dizertačnej práce sú „Železorudné banské závody v spišsko-gemerskej banskej oblasti v procese industrializácie (1871–1914).“ 
Vo svojej vedeckej činnosti sa intenzívne zaoberám dejinami baníctva a železiarstva v Uhorsku v období 1848–1945, hospodárskymi dejinami strednej Európy, dejinami priemyslu, dopravy, technickými pamiatkami, mlynárstvom a históriou kúpeľníctva. Som autorom viac než 40 odborných článkov a štúdií, ako aj autorom a spoluautorom viacerých monografií. Od roku 2020 zároveň pôsobím v združení Čierne diery, ktoré sa venuje mapovaniu a záchrane industriálneho dedičstva na Slovensku. Taktiež som sa spolupodieľal na založení Banského skanzenu v Hnilčíku (2012), výstave Čierne diery: Priemysel a Andrássyovci (SNM-Kaštieľ Betliar, 2022) a som spoluzakladateľom projektu Databáza vodných mlynov na Slovensku (2022-dnes)

Vzdelanie
2020-dnes: Ostravská univerzita, Ostrava – doktorandské štúdium Historické vedy so špecializáciou na Hospodárske a sociálne dejiny 
2018-2020: Ostravská univerzita, Ostrava – magisterské štúdium Hospodárske a sociálne dejiny novoveku (Mgr.)
2015-2018: Ostravská univerzita, Ostrava – bakalárske štúdium Historické vedy (Bc.)
2011-2015: Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves (maturita)

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ