Špania Dolina

Špania Dolina

Významná banícka obec v blízkosti Banskej Bystrice, známa predovšetkým ťažbou medenej rudy. Archeologické nálezy potvrdzujú dobývanie medenej rudy už v eneolite. Rozvoj ťažby a zlaté obdobie ťažby predstavovalo obdobie a fungovanie Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti (15.-16. storočie). V druhej polovici 18. storočia boli už z väčšej časti rudné ložiská vyčerpané, ťažba pokračovala až do roku 1888, kedy boli bane zatvorené. V roku 1957 sa začalo s výstavbou úpravne rúd, ktorá bola otvorená v roku 1964. Meď bola získavaná zo starého haldového materiálu aj z neďalekej lokality Piesky, odkiaľ sa dovážal tunelom. Časť obyvateľstva sa zaoberala ťažbou a spracovaním dreva. V roku 1883 bola v Španej Doline otvorená pre ženy škola paličkovania. V súčasnosti sú v obci zachované banícke ľudové domy, ranogotický Kostol Premenenia Pána z 13. storočia,  banícka klopačka zo 16. storočia, unikátny banský vodovod, banské diela – denná cisárska štôlňa,  štôlňa Mann Fajtová, šachta Maximilián sprístupnená turistom v rámci náučného banského chodníka.