Mgr. Peter Jancsy

Mgr. Peter Jancsy

Mgr. Peter Jancsy

jancsy.peter@muzeumbs.sk  
+421 (0)45 692 05 36
Vedeckovýskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica (Berggericht, Nám. sv. Trojice 6, 969 01 Banská Štiavnica)

Študoval na Gymnáziu v Banskej Štiavnici a geológiu (mineralógia, ložisková geológia) na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zamestnanec SBM. Kurátor geologických zbierok múzea.
Tvorí koncepciu zbierkotvornej činnosti a metodicky ju usmerňuje. Skúma, odborne spracováva a vedecky zhodnocuje a sprístupňuje múzejné zbierky. Stará sa o uchovávanie  a rozvoj geologického zbierkového fondu. Podieľa sa na budovaní druhostupňovej evidencii zbierok oddelenia geológie, spracováva pôvodné druhostupňové karty v zmysle aktuálnej terminológie do programu ESEZ 4G a píše nové druhostupňové karty v tomto programe. Zbierkotvornú činnosť vykonáva formou výskumu (samostatného zberu), zabezpečovania zbierkových predmetov na kúpu, získavania darov. Spolupracuje so súkromnými zberateľmi a pracovníkmi iných geologických múzeí.  Sleduje možnosť získania aktuálnych nálezov zo súčasných ťažobných prevádzok a nálezísk a aj historických vzoriek na doplnenie zbierok múzea. Publikuje populárno-vedecké príspevky a príspevky k dejinám geológie a baníctva. 
Podieľa sa na zveľaďovaní Mineralogickej expozície a budovaní dočasných autorských a prevzatých výstav v rámci múzea ako aj mimo múzea. Venuje sa aj prekladom z nemeckého jazyka a do nemeckého jazyka, ale aj lektorovaniu v jazyku nemeckom a anglickom. 

BIBLIOGRAFIA