Mgr. Adriana Matejková, PhD.

Mgr. Adriana Matejková, PhD.

Mgr. Adriana Matejková, PhD.

archiv@muzeumbs.sk matejkova.adriana@muzeumbs.sk 
+421(0)456949430
Dokumentačné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica


Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dvojodbore archívnictvo – história, a tiež externého doktorandského štúdia v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, v odbore slovenské dejiny. V oblasti kultúry  a múzejníctva pracujem a aktívne pôsobím viac ako 28 rokov. Mám skúsenosti s realizáciou viacerých medzinárodných projektov, múzejných expozícií a výstav, výchovno-vzdelávacích aktivít, medzinárodných vedeckých konferencií a s edičnou činnosťou v oblasti prezentácie dejín baníctva, baníckeho školstva a histórie Banskej Štiavnice. Profesijne sa venujem dejinám knižnej kultúry. Štúdie som publikovala na Slovensku a v zahraničí. V rámci vedecko-výskumnej činnosti som absolvovala tiež viaceré študijné pobyty v zahraničí. V rokoch 1997-2006 som na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vyučovala predmety: dejiny knižnej kultúry, pomocné vedy historické a latinský jazyk, kde som v roku 2019 ukončila štúdium v odbore: konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby.

EDIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ