OTVÁRACIA KONFERENCIA

OTVÁRACIA KONFERENCIA

S   p o t e š e n í m  V á s  p o z ý v a m e  n a
otváraciu konferenciu projektu GREEN MISSION / ZELENÁ MISIA ktorá sa koná v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy” (SK – Klíma), spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR. Táto významná udalosť predstavuje formálnu súčasť projektu, na ktorej budú predstavené všetky plánované projektové aktivity. 

POZVÁNKA