Medzinárodné Kolokvium

Medzinárodné Kolokvium

MÚZEÁ A GALÉRIE 21. STOROČIA SPOLOČNE PROTI HROZBÁM KLIMATICKEJ KRÍZY
MEDZINÁRODNÉ  KOLOKVIUM 
BANSKÁ ŠTIAVNICA, STARÝ ZÁMOK, SLOVENSKO
26 . – 27 . JÚN 2024 

MUZEUMS AND GALLERIES OF THE 21ST CENTURY TOGETHER AGAINST THE THREATS OF CLIMATE CRISIS
INTERNATIONAL COLLOQUIUM
BANSKÁ ŠTIAVNICA, OLD CASTLE, SLOVAKIA
26 – 27 JUNE 2024
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TLAČOVÁ SPRÁVA
Usporiadateľ: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici 
Termín: 26. – 27. JÚN 2024
Miesto: Banská Štiavnica, Starý zámok, Starozámocká 11
Začiatok podujatia: streda 26. JÚN 2024, 8.00 hod.      
Kontakt: Ing. arch. Iveta Chovanová, +421 907 076 645, greenmission2024@gmail.com   
Program podujatia: https://www.zelenamisia.sk/kolokvium/#Program_k 
Registrácia: https://www.zelenamisia.sk/registracia-pre-kolokvium/ 
Info: www.zelenamisia.sk  

Múzeá a galérie svojou kredibilitou a vplyvom na verejnosť, môžu byť rozhodujúcimi činiteľmi, dokonca katalyzátormi potrebných pozitívnych zmien v ére klimatickej krízy. Environmentálne programové stratégie verejných kultúrnych inštitúcií môžu zásadne formovať postoje a konanie spoločnosti v prospech ochrany životného prostredia, zvyšovania environmentálneho povedomia a podpory udržateľnej budúcnosti.    

Zámerom kolokvia je vytvoriť doposiaľ absentujúcu diskusnú platformu, medzinárodný environmentálny dialóg, v ktorom budú reprezentanti*tky nielen múzejných a galerijných inštitúcií, ale aj vysokých škôl, odborných organizácií, nezávislých iniciatív a podnikateľského prostredia prezentovať svoje strategické environmentálne vízie a príklady dobrej praxe, motivované hľadaním riešení na zmierňovanie dopadov klimatickej krízy, vrátane zavádzania inovatívnych foriem edukácie verejnosti a modelov udržateľnosti prevádzok inštitúcií či firiem. Okrem prednášateľov*liek zo Slovenskej republiky, uvedú svoje príspevky autori*ky z Nórska a Českej republiky. V odbornom programe bude uvedených 39 konferenčných príspevkov.  

Dramaturgia odborného dvojdňového programu kolokvia je koncipovaná do 7. tematických sekcií tak, aby vzniklo synergické prostredie medziodborového dialógu. V rámci neho budú prezentované rozmanité inšpiratívne myšlienkové prúdy, stratégie, programy, praktiky a aktivity, ktoré majú potenciál podnietiť nielen verejné kultúrne inštitúcie, ale aj tvorcov politík k razantnejším krokom v záujme ochrany klímy, nastolenia ekologickej spravodlivosti a zelenšej budúcnosti Zeme.  

Vzhľadom na obmedzené kapacity priestorov, v prípade Vášho záujmu zúčastniť sa odborného programu podujatia je POTREBNÁ REGISTRÁCIA. 
REGISTRAČNÝ FORMULÁR: https://www.zelenamisia.sk/registracia-pre-kolokvium/  

Vstup na podujatie je bezplatný, so zabezpečeným tlmočením príspevkov. 

Kolokvium je jedným z výstupov projektu "ZELENÁ MISIA – Slovenské banské múzeum pre klímu", ktorý podporil Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

TLAČOVÁ SPRÁVA