Informácie

Informácie

Postup sprístupňovania informácií

V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je SBM povinnou osobou na sprístupňovanie informácií. V zmysle § 5 ods. b) zákona o slobode informácií sa žiadosť o poskytnutie informácie podáva písomne prípadne ústne v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 14.00 hod.:
Poštou na adresu: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Osobne: Kancelária riaditeľa SBM, 1. poschodie, zodpovedný zamestnanec Beata Babiaková
E-mailom na adresu: sbm@muzeumbs.sk ; sekretariát@muzeumbs.sk
Telefonicky na čísle: +421 45 6920760, +421 45 6920762, +421 45 6949451
Faxom na čísle: +421 45 6920761

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

Zo žiadosti musí byť podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zrejmé, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá zákonom stanovené náležitosti, žiadateľ bude podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií vyzvaný, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní neúplnú žiadosť doplnil.

SBM poskytne žiadateľovi požadované informácie bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti v súlade s § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií. Ak zo závažného dôvodu SBM nemôže informáciu sprístupniť v zákonom stanovenej lehote, bez zbytočného odkladu písomne alebo inou adekvátnou formou (napr. ústne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou a pod.) oznámi žiadateľovi dôvod riešenia jeho žiadosti v predĺženej lehote najviac o ďalších 8 pracovných dní podľa § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií.

Ak požadovanú informáciu nemožno úplne alebo čiastočne sprístupniť, bude žiadateľovi doručené písomné rozhodnutie o odmietnutí informácie, proti ktorému je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Odvolanie sa podáva SBM, ktoré rozhodnutie vydalo alebo malo vydať.
Ak SBM nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované údaje k dispozícii. Postúpenie žiadosti SBM bezodkladne oznámi žiadateľovi.
Postup sprístupňovania informácií v SBM je daný Smernicou SBM č. 1/2016 o postupe sprístupňovania informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.