Galerijná rada

Galerijná rada

 
Mgr. Dušan Buran, Dr.Phil.
Je absolventom odboru Dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Mgr. 1992) a na Technickej univerzite v Berlíne (Dr. phil. 2000). V súčasnosti pracuje ako kurátor Zbierky gotického umenia a zároveň vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG v Bratislave.
Venuje sa najmä stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne aj umeniu a architektúre 20. storočia či otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti. Bol editorom knihy Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika a kurátorom rovnomennej výstavy (SNG Bratislava 2003–2004), autorom a spoluautorom niekoľkých výstavných projektov doma aj v zahraničí: D´or et de feu. Art au fin du Moyen Age en Slovaquie (Musée de Cluny Paris 2010–2011); Krv (SNG Bratislava 2011–2012); Umenie a príroda stredovekej Európy (SNM Bratislavský hrad 2013–2014); Nestála expozícia SNG (SNG Bratislava 2014); Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 (SNG Bratislava 2017); Klenot flámskej gotickej miniatúry – Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej (SNM Múzeum Betliar 2019); ako aj mnohých vedeckých i popularizačných článkov v domácej i zahraničnej odbornej tlači.
Bol členom viacerých odborných fór, napr. Vedeckej rady Historického múzea SNM (2013–2016) či Vědecké rady Národní galerie Praha (2015 – 2019). V rokoch 2012–2018 pôsobil vo funkcii predsedu slovenského národného komitétu Medzinárodnej rady múzeí (ICOM). V tomto období zorganizoval, resp. sa aktívne zúčastnil viacerých medzinárodných konferencií z oblasti múzejníctva (Paríž, Miláno, Krakov, Spišská Nová Ves, Tbilisi, Žilina, Budapešť, Varšava).


Doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Vedúci oddelenia Deklaratívneho programovania na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave. Prednáša teóriu formálnych metód a neklasické (modálne a temporálne) logiky. Okrem vedeckých záujmov na pokraji informatiky a matematiky sa venuje vzťahom medzi vedou a umením a umením a politikou. Pôsobil ako denníkový stĺpčekár (SME, Pravda) i autor politických komentárov. Je aktívnym kultúrnym publicistom a príležitostným kurátorom. V roku 2004 založil mesačník - kultúrnu revue Knihy a spoločnosť, ktorej bol štyri roky šéfredaktorom. Damas Gruska je autorom desiatok článkov venovaných kultúre, i kultúrnej politike. Píše recenzie kníh a výstav, publikovaných v denníkoch, týždenníkoch ako aj odborných domácich a zahraničných periodikách (Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, A2, atď.). Je (alebo bol) členom grantových komisií Fondu na podporu umenia, Pro Slovakia, Ars Bratislava, grantovej komisie MČ SM Bratislava a Nórskych fondov.


Mgr. Zuzana Paškayová
Projektová koordinátorka galérie Jozefa Kollára. Študovala na Vysokej škole múzických umení , odbor Filmové a televízne umenie a veda.  Pracovala v Slovenskom národnom múzeu ako metodik/dokumentarista, neskôr na rôznych filmových festivaloch (Hory a mesto, MFF Bratislava, 4 živly, Cinematik). Publikovala filmové recenzie a texty v slovenských periodikách.  Viedla agendu medzinárodných vzťahov a programu Erasmus na VŠMU v Bratislave. Od roku 2008 žije v Banskej Štiavnici. V Galérii Jozefa Kollára začala pracovať v roku 2021 ako lektorka a zástupkyňa vedúcej galérie.Mgr. Mária Janušová
Kurátorka Galérie Jozefa Kollára a doktorandka na Katedre teórie a dejín umenia na VŠVU v Bratislave. Štúdium dejín umenia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2020 absolvovala rezidenčný pobyt v Museumsquartier vo Viedni. V roku 2019, spolu s Luciou Tkáčovou a galériou HIT, realizovala projekt Zlaté časy – celoročnú výstavnú dramaturgiu Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, za ktorý získali ocenenie Biela kocka a cenu Nadácie Tatrabanky za umenie. V rokoch 2017-2019 pôsobila ako kurátorka v Nitrianskej galérii. V roku 2015 získala s projektom Novodobý romantizmus Štipendium Radislava Matuštíka, udeľované GMB pre mladých kurátorov.
V kurátorskej práci sa prevažne venuje tvorbe väčších tematických výstav zameraných na aktuálny umelecký diskurz alebo konkrétnu problematiku. Z posledných projektov možno spomenúť GENESIS (2019, GaJK, B. Štiavnica), Žatva (2019, Nitrianska galéria), Konštruktívna lyrika (2018, Galéria MEDIUM, Bratislava), #OK – XII. Trienále malého objektu a kresby (2018, GaJK, B. Štiavnica, spolukurátor Erik Vilím) alebo Nie som tu, som v Arkádii (2018, Nitrianska galéria). Vo výskume sa zameriava na inštitúciu múzea umenia, muzeálne štúdiá, kritickú teóriu múzea či postkoloniálnu kritiku vo vzťahu Západ vs. Východ. Pravidelne publikuje v odborných slovenských periodikách (Artalk.cz, Flash Art CZ & SK, Jazdec,..).


Foto: Peter Sit
RNDr. Ivana Rumanová
Ivana Rumanová študovala kultúrnu antropológiu na FF UK v Prahe a odbor Kultúrne projekty vo verejnom priestore na parížskej Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pôsobila ako kurátorka v Novej synagóge Žilina (2016 – 2019) a ako projektová manažérka v tranzit.sk (od 2019). Je členkou redakčnej rady časopisov Kapitál (vizuálna sekcia, kurátorstvo vizuálu) a 3/4, ktoré sa zameriavajú na kritickú reflexiu umenia a technológií a ich spoločenské a politické presahy. Prispieva tiež do periodík Artalk.cz, Flash Art, A2, kød. Medzi jej nedávne projekty patrí spoluorganizovanie interdisciplinárneho projektu Seminár urbánnej imaginácie (2020 – 2021, spolu s Eliškou Mazalanovou a Petrom Szalayom), ktorý skúma právo na mesto v čase klimatickej krízy, spolupráca na výskumnom projekte Martina Piačka Liquid Dogmas (2020), či dramaturgia fyzického predstavenia Sapiens Territory choreografa Yuriho Korca (2020). V súčasnosti externe spolupracuje s Galériou mesta Bratislavy, pre ktorú kurátorsky zastrešuje program vo verejnom priestore zameraný na reflexiu gentrifikácie a nedostupnosti bývania. V Novej Cvernovke pripravuje rezidenčný program s témou platforiem solidarity a radikálnej  starostlivosti a organizuje sériu podujatí Kapitalks. 


Doc. Mgr. Ján Zálešák, PhD.
Kurátor, vysokoškolský pedagóg a kritik umenia. Pravidelne publikuje v českých odborných časopisoch (Art & Antiques, Flash Art CZ/SK, Fotograf, Artalk). V rokoch 2008 a 2010 pracoval ako kurátor Brnenskej Galérie mladých. V rokoch 2009 až 2011 získal post-doktorandské štipendium na realizáciu výskumu kolaboratívneho a participatívneho umenia, ktorého výstupom bola publikácia Umenie spolupráce (2011). Od roku 2011 pôsobí na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brne. 
V roku 2013 bol kurátorom výstavy Vzpomínky na budoucnost II (Dům umění města Brna), ktorá reflektovala záujem o utopický potenciál modernity v umení postsocialistickej strednej Európy. Súbežne s výstavou publikoval tematicky zhodne zameranú knihu Minulá budoucnost/Past Future (2013). Realizoval medzinárodný výstavný projekt Apocalypse Me v Galérii Emila Filly v Ústí nad Labem (2016), ktorého voľné pokračovania sa v r. 2017 uskutočnili v Galérii Trafó v Budapešti a Galérii Meetfactory v Prahe. V roku 2017 publikoval knihu Apocalypse me, ktorá je textovou extenziou kurátorského projektu. V roku 2018 sa s Jenem Kratochvílem podieľal na kurátorovaní česko-maďarskej edície Sympozia Litomyšl. V roku 2019 pripravil pre Galériu Jozefa Kollára medzinárodný výstavný projekt Silver Vertigo / Strieborný závrat.

ŠTATÚT GALERIJNEJ RADY