PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.

PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.

PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.

sencek.richard@muzeumbs.sk 
+421(0)45 694 94 81
Vedeckovýskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica


Narodil sa v Banskej Bystrici. Vyštudoval ekomuzeológiu so zameraním na múzejnú konzerváciu na UMB v Banskej Bystrici, FPV, detašované pracovisko v Banskej Štiavnici (Bc. – 2001), neskôr pokračoval v štúdiách na UMB, FPV, detašované pracovisko v Banskej Štiavnici v odbore ekomuzeológia (Mgr. – 2004), ďalej UKF v Nitre, FF v odbore kultúrne vedy (PhDr. – 2005), na UMB, FPV v odbore environmentálna výchova (RNDr. – 2006). Doktorandské štúdium absolvoval na UK v Bratislave, na Historickom ústave SAV v Bratislave v odbore dejiny vied a techniky (PhD. – 2009). Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na niekoľko súbežných oblastí a to: regionálne dejiny Banskej Bystrice, dejiny farmácie, dejiny pôšt a poštovníctva a dejiny baníctva a banskej činnosti so zameraním sa na uhoľné baníctvo. V oblasti muzeológie na teóriu zbierok a sústreďovania, na proces muzealizácie a axiologické aspekty muzeality, a teoretické interdisciplinárne prieniky muzeológie s inými vedami.

Od roku 2009 je členom Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV, od roku 2014 členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti pri SAV, od roku 2009 aj členom redakčnej rady časopisu Bystrický Permon, od roku 2021 je jeho šéfredaktorom. Autorsky a spoluautorsky sa podieľal na vydaní štrnástich monografií a zborníkov, je autorom viac než 250 odborných, vedeckých a popularizačných článkov u nás i v zahraničí. V minulosti pracoval aj ako redaktor a moderátor v RTVS a iných médiách, kde spolu vytvoril viac než 1000 zvukových príspevkov a viac než 100 relácií. Je držiteľom Prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii encyklopedických diel. Okrem vedeckej činnosti je aj literárne a graficky činný. Za svoje literárne diela získal niekoľko desiatok umiestnení a uznaní a za návrhy pamätných mincí niekoľko ocenení od NBS. Venuje sa aj knižnej grafike, kde jeho graficky spracované monografie získali prvé, druhé aj tretie miesto v prestížnej súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska a zároveň získali v rokoch 2018 a 2020 Mimoriadne ceny v súťaži Slovenská kronika.

Publikačná a prezentačná činnosť