15.09.2020 Výstava: Z najnovších akvizícií múzea, 1.7.-20.9.2020

V roku 2020 si Slovenské banské múzeum pripomína 120. výročie založenia Mestského múzea, prvého múzea v Banskej Štiavnici, ktoré bolo založené z iniciatívy mešťanostu Alexandra Goldrunnera.

V roku 2020 si Slovenské banské múzeum pripomína 120. výročie založenia Mestského múzea, prvého múzea v Banskej Štiavnici, ktoré bolo založené z iniciatívy mešťanostu Alexandra Goldrunnera. Mestské múzeum bolo slávnostne otvorené 1.7.1900 v priestoroch Starého zámku. Rozvoj múzea nastal až v roku 1921, keď miesto archivára a kustóda obsadil profesor Vojtech Baker. Počas jeho pôsobenia vzrástol zbierkový fond, rozšírili sa expozičné priestory.  V roku 1927 bolo v Banskej Štiavnici založené Štátne banské múzeum Dionýza Štúra so sídlom v Berggerichte.  Obidve múzeá boli v roku 1964 zlúčené a vzniklo Banské múzeum, ktoré bolo v roku 1967 premenované na Slovenské banské múzeum. Múzeum sa zameriava na dokumentáciu geológie, baníctva, vývoja banských miest a baníckeho školstva na Slovensku, spoločenskú a umeleckú históriu Banskej Štiavnice, ako významnej lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Vo svojom zbierkovom fonde múzeum eviduje vyše 100.000 zbierkových predmetov z rôznych vedných odborov a každoročne pribúdajú nové akvizície, získané formou kúpy, darom, vlastným zberom a výskumom. Počas rokov 2010-2019 boli do múzea získané viaceré cenné zbierkové predmety, ktoré sú prezentované na výstave Z najnovších akvizícii múzea, ktorá je súčasťou výstavy Ecce terra ... (Hľa krajina ...) a je nainštalovaná v poslednej výstavnej miestnosti v Berggerichte (Nám. Sv. Trojice 6) a bude trvať do 20.9.2020.

Zbierkový fond Archeológia dokumentuje najstaršie osídlenie, banskú a hutnícku činnosť. V posledných rokoch sa do fondu archeológie získalo viacero pozoruhodných zbierok ktoré pochádzajú prevažne z vlastného archeologického výskumu SBM na viacerých miestach v Banskej Štiavnici a ďalších lokalitách  Slovenska. Časť zbierok získalo múzeum darom od súkromných osôb či občianskych združení.  K vzácnym získaným zbierkam patrí napr. banícke želiezko (Banská Štiavnica – Glanzenberg, 13. storočie),  kostená rukoväť nožíka, zakončená sediacou postavou leva. (Banská Štiavnica – Glanzenberg, 14.-15. storočie, import z Benátska), medený kahanec medený v tvare klasického hlineného palčiaka – baníckeho svietidla (Banská Štiavnica – pivovar ERB, 15. storočie), bronzové pečatidlo (typárium) s vyobrazením Panny Márie s Ježiškom a  adorujúcim kňazom (Banská Štiavnica – Glanzenberg, 13./14. storočie) a ďalšie.

Nové získané mineralogické zbierky predstavujú doteraz v zbierkach múzea nezastúpené druhy a lokality.  Novými druhmi nerastov pre naše múzeum sú: železo (Tajmýr, Rusko), tintinait (Rožňava), todorokit (Banská Štiavnica) a scainiit (Dúbrava). Aktuálne výskyty slovenských nerastov doplnili hodnotné vzorky apatitu (Muránska Dlhá Lúka), zafíru (Hajnáčka), kalcitu (Sklené Teplice) a hyalitu (Tepličky). Vysokej až gemologickej kvality sú ukážky topásu (Dusso, Pakistan) a akvamarínu (Chumur Bakhor, Pakistan). V uvedenom období sa získala aj doteraz vo fonde najkrajšia vzorka apofylitu (Jalgaoni, India). Kuriozitou výberu je vzorka lešteného chalcedónu (Hliník nad Hronom), ktorý vypĺňajúc dutinu ryolitu má podobu sediacej mačky.

Zbierkové predmety fondu banská technika zastupujú fotografie banských a hutníckych závodov z konca 19. storočia a polovice 20. storočia, získané boli od Doc. Ing. Ivana Herčka, CSc., dlhoročného pracovníka, riaditeľa SBM  a vášnivého zberateľa historických fotografií. Vystavené banícke svietidlá zastupuje doma vyrobená acetylénová lampa, benzínové bezpečnostné lampy,  s unikátnou lampou s patentovaným magnetickým uzáverom a akumulátorová lampa z 50.-60. rokov. Vystavený inklinometer je zariadenie na meranie krivosti vrtov pri geologickom prieskume. Kompas, kladivká a prilba sú známe predmety používané baníkmi. Predmety používané v chemických laboratóriách banských závodov dopĺňajú kolekciu vystavených zbierok banskej techniky.

Prioritou zbierkotvornej činnosti v oblasti etnológie je dokumentácia materiálnej a duchovnej kultúry obyvateľov montánnych lokalít Slovenska. Medzi dôležité oblasti záujmu patrí odievanie baníkov. Múzeum sa posledné desaťročie snaží dokumentovať aj obdobie druhej polovice 20. storočia a tiež súčasnosť. Poslednými takýmito prírastkami kolekcie formálneho baníckeho odevu sú uniformy zhotovené podľa legislatívnych úprav z rokov 1953, 1983 i 2009.Významnú záujmovú oblasť tvorí umelecká kultúra, do ktorej zaraďujeme najmä banícke ľudové umenie. Vkladačky vo fľaši i betlehemské súbory patria k top zbierkovým predmetom fondu, rovnako i ľudové remeslá, medzi ktorými má nezastupiteľné miesto belujské hrnčiarstvo.   

Vznik lekárnickej zbierky SBM je spojený s Mestským múzeom založeným v roku 1900, resp. s akvizíciou v prvej tretine 20. storočia. Nasledujúcich 80 rokov bolo z hľadiska získavania a spracovania farmaceutických muzeálií bez výsledkov. Až v roku 2013 múzeum obohatilo svoju zbierku o väčšie množstvo predmetov z prevádzky lekárne U Spasiteľa. Akvizičná činnosť SBM zameraná na lekárnictvo pokračovala aj v nasledujúcich rokoch (2013-2020). Jej výsledkom je zbierka predmetov prevažne z 19. a 20. storočia, z väčšej časti pochádzajúcich z banskoštiavnických lekární. Do konca prvej tretiny 20. storočia lekárnickú zbierku SBM tvorilo približne 40 predmetov, v roku 2020 je ich počet okolo 500 kusov. V rámci štruktúry farmaceutická zbierka SBM zahŕňa: nábytok a jeho časti, nádoby na skladovanie liečiv a liekov, výrobné zariadenia, zariadenia a pomôcky chemického laboratória, obalový materiál používaný v lekárenskej praxi a ostatné nezaradené predmety.

Z umeleckej histórie bola do múzea získaná kúpou od banskoštiavnických rodáčok  Kataríny a Margity Kováčových kolekcia obrazov, prezentujúca portréty rodiny Kováčovej (rodičov a starých rodičov), ktoré v roku 1922 namaľoval banskoštiavnický akademický maliar Edmund Gwerk.

Veľká časť zbierkových predmetov SBM je prezentovaná v stálych expozíciách múzea:  Banské múzeum v prírode, Berggericht, Galéria Jozefa Kollára, Kammerhof, Starý a Nový zámok, Expozícia hnedouhoľného baníctva na Slovensku v Handlovej.

Kontakt: Mgr. Adriana Matejková, PhD., vedúca oddelenia dokumentácie a ochrany zbierkového fondu, Archív, 045/6949430; archiv@muzeumbs.sk

Článok môžete komentovať ...