13.11.2023 Štjavnycký vjanočný jarmok 2023 - informácie pre predajcov

Podmienky predaja na 18. ročníku podujatia.

•    Vyplnený  a podpísaný formulár „Žiadosť o ambulantný predaj ….“. S ďalšími potrebnými prílohami posielajte poštou na adresu:
Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2,  969 01 Banská Štiavnica
•    Ak máte záujem o účasť na podujatí  Štjavnycký vjanočný jarmok po prvýkrát, zašlite fotografie a popis vašich výrobkov na e:mail: enviro@muzeumbs.sk
•    Kapacita nádvorí  a  zvlášť interiérových priestorov Kammerhofu je obmedzená,  výber predajcov je vo výhradnej kompetencii organizátora,  nie je možné prijať každého záujemcu o predaj.
•    Požiadavku na umiestnenie v interiéri zvýraznite v žiadosti, ináč vás zaradíme do predaja v exteriéri
•    Svoje požadavky na stánok, stôl, stoličku, el. prípojku či iné napíšte, prosím, do žiadosti
•    Ďalšia komunikácia bude prebiehať takmer výlučne e-mailovou formou. Dbajte preto prosíme na to, aby ste údaje v registračnom formulári vyplnili precízne a presne. Rovnako Vás prosíme o priebežnú kontrolu Vašej e-mailovej schránky, prípadne spamového koša.
•    V deň podujatia je potrebné mať pripravené stanovište hodinu pred začatím podujatia o 10,00 hod. Na určenom predajnom mieste je potrebné zotrvať počas celej otváracej doby podujatia
•    Účastníci sú v deň konania povinní rešpektovať pokyny organizátorov, vrátane ich fyzického umiestnenia na jarmoku. Nerešpektovanie týchto pokynov môže viesť k vylúčeniu z podujatia. Účastník svojou prihláškou vyjadruje súhlas s týmto pravidlom. Plán s umiestnením stánkov bude k nahliadnutiu pri vstupe do nádvoria alebo u poriadkovej služby.
•    Štjavnycký vjanočný jarmok sa snažíme realizovať šetrnejšie voči životnému prostrediu.  Od predajcov požadujeme minimalizované  používanie obalov, v prípade nutnosti je potrebné použiť obaly kompostovatelné, papierové alebo vratné. 
•    S autom je môžné prísť k Vášmu stanovišťu,  vyložiť tovar a auto odparkovať. Parkovanie si predajca zabezpečuje sám.
•    Vaše výrobky môžeme vopred ponúknuť návštevníkom prostredníctvom  sociálnych sietí,  poprosíme vás zaslať aj pár fotografií na e-mail: enviro@muzeumbs.sk

ŽIADOSŤ O PREDAJ

Poplatky stanovené VZN Mesta B. Štiavnica a organizátorom: 
•    za predaj tovaru a vlastných výrobkov 5 € /deň 
•    za predaj rýchleho občerstvenia 10 € /deň za každý m2 skutočne zabratej plochy
•    za predaj alkoholu 35 € / deň /stánok
•    za prenajatie stánku (obmedzené množstvo)/stola od organizátora  5 € /deň 
•    za využitie elektriny 5 € / deň (1x 230 V), 5 € / deň (1 x 380 V remeselník, okrem občerstvenia), 20 € / deň (1 x 380 V občerstvenie)

Potrebné doklady - podnikateľské subjekty (živnostníci, obchodné spoločnosti):
•    žiadosť o povolenie na predaj 
•    jeden z nasledovných dokumentov: 
a.    fotokópiu  dokumentu,  ktorým  daňový  úrad  podnikateľovi  zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; alebo                                                                                                 
b.    fotokópiu  identifikačného  balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa,  na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom  predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach; alebo
c.    fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD); alebo
d.    čestné  vyhlásenie  žiadateľa  s  uvedením  ustanovení  osobitného  predpisu  (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní  elektronickej  registračnej  pokladnice  a  o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov), že nie je povinný  na predaj výrobkov a  poskytovanie  služieb  používať  elektronickú  registračnú  pokladnicu  alebo  virtuálnu registračnú pokladnicu.
•    pri predaji potravín, byliniek a pod. kópiu rozhodnutia orgánu hygieny
•    pri predaji potravín stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (tam, kde to požaduje platná Vyhláška)

Potrebné doklady - nepodnikateľské subjekty:
•    žiadosť o povolenie na predaj 

Podľa predmetu predaja vyplňte vhodný formulár / formuláre:
•    Ak predávate produkty vlastnej pestovateľskej činnosti, príloha č. 2
•    Ak predávate produkty, ktoré sú vaše vlastné použité výrobky, príloha č. 3
•    Ak predávate originály alebo napodobneniny diela, príloha č. 4
•    Ak nepoužívate elektronickú alebo virtuálnu pokladnicu z dôvodov, uvedených v príslušnom zákone, príloha č. 5
Vo zvláštnych prípadoch, spĺňajúcich nižšie uvedené podmienky aj:
•    doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov (napr. stanovisko orgánu hygieny).

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Článok môžete komentovať ...