30.04.2024 SPLNILI SME PRÍSĽUB A POMÁHALI SME PRI REVITALIZÁCII MOKRADE

Zamestnanci SBM sa zúčastnili brigády v prírodnej rezervácii (PR) Gajdošovo, ktorá je v Správe CHKO Štiavnické vrchy a nachádza v katastrálnom území obce Banský Studenec. 

Za prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 2002 na ploche 18 ha v pramennej oblasti potoka Bystré. Jej výnimočnosť spočíva v unikátnom zachovaní a zložení rastlinných spoločenstiev s  výskytom mnohých chránených rastlinných druhov. Tieto lúky a pasienky predstavujú fragment nenarušenej krajiny v minulosti intenzívne obhospodarovanej človekom.

Naša pomoc spočívala v odstraňovaní opadavého kra - prútnatca metlovitého (Sarothamnus scoparius). Prútnatec začal v PR vytvárať rozsiahle skupinové porasty a svojím objemom uberal životný priestor vzácnejším, avšak konkurenčne slabším druhom.

Vďaka odstráneniu prútnatca sa uvoľnil priestor na rozšírenie plochy biotopov európskeho a národného významu ako sú napríklad Nížinné a podhorské kosné lúky, Mezofilné pasienky a spásané lúky, alebo Bezkolencové lúky. V týchto lúčnych biotopoch v Gajdošove nachádzame viaceré chránené druhy rastlín. Za zmienku určite stojí konvalinka voňavá (Convallaria majalis), vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe), mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia), ale aj bradáčik vajcovolistý (Listera ovata) alebo kosatec sibírsky (Iris sibirica). Populácia niektorých uvedených druhov v priaznivom roku dosahuje rádovo stovky, až tisícky kusov. Lokalita Gajdošova predstavuje refúgium druhov a je veľmi významná pre ich zachovanie ako aj pre celkový ráz okolitej krajiny. 

Cieľom ochrany v PR Gajdošovo je v ideálnom prípade zabezpečiť obnovenie obhospodarovania lúk (extenzívne pasenie a kosenie), zamedzenie zarastania lúk náletovými drevinami a stabilizácia vodného režimu. ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy prostredníctvom projektu „Zachráňme spolu mokrade“, financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu niektoré ciele naplnila. V lokalite zostáva odstrániť odpílenú sukcesnú drevinovú vegetáciu a zabezpečiť manažment formou extenzívneho pasenia ovcami a kozami.

Mokrade sú prevažne alebo trvalo zamokrené územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami. Sú to aj vlhké lúky, tečúca, či stojatá voda, vodná plocha alebo rybník.
Ich význam v krajine je nesporne veľký. Predstavujú dôležitú zásobáreň vody v krajine, pomáhajú regulovať množstvo vody pri búrkových prívaloch, zmierňujú záplavy, stabilizujú brehy, zabraňujú erózii, dopĺňajú zdroje podzemných vôd, optimalizujú klimatické pomery v krajine. Existencia mokradí podporuje zvyšovanie biodiverzity, mokrade sú domovom pre mnohé druhy organizmov.
V súčasnosti sú mokrade ohrozené v dôsledku vplyvu človeka na krajinu. Ochrana mokradí je zakotvená v Dohovore o mokradiach (Ramsarský dohovor), ku ktorému pristúpila aj SR.
Na Slovensku máme 14 lokalít zaradených do Zoznamu mokradí medzinárodného významu.

V Štiavnických vrchoch sa nachádza viacero mokradí lokálneho významu. Avšak najrozsiahlejšou mokraďou regionálneho významu (orografický celok Štiavnické vrchy) je práve PR Gajdošovo. Druhou, floristicky veľmi zaujímavou lokalitou, je PR Holý vrch, ktorá sa nachádza neďaleko Gajdošova, v katastrálnom území Krupiny.

Za koordináciu práce, odborný výklad i sprevádzanie ďakujeme Mgr. Slavomírovi Búcimu z CHKO Štiavnické vrchy.

Text: Mgr. Slavomír Búci
Fotografie: Mgr. Emília Švecová

Článok môžete komentovať ...