15.12.2020 120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, XIV.

Slovenské banské múzeum (ďalej len „múzeum“) pôsobí v zmysle Zriaďovacej listiny č. 1/1999-5.3. zo dňa 1.1.1999 a plní funkciu celoslovenského špecializovaného múzea, ale vykonáva aj koordinačné, metodické, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej špecializácie.

Slovenské banské múzeum (ďalej len „múzeum“) pôsobí v zmysle Zriaďovacej listiny č. 1/1999-5.3. zo dňa 1.1.1999. Na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu celoslovenského špecializovaného múzea. Cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku. Vykonáva koordinačné, metodické, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej špecializácie. Zároveň sa riadi zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.

Múzeum ako pamäťová a fondová inštitúcia v rezorte Ministerstva životného prostredia vo svojej činnosti aplikuje Stratégiu, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky a Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania   a osvety do roku 2025. Múzeum svojimi aktivitami prispieva k  rozvoju školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagácie a realizuje environmentálne prospešné aktivity  prioritne pre mládež. Pri príležitosti medzinárodných a svetových dní  múzeum organizuje interaktívne podujatia ku Svetovému dňu vody, Svetový dňu Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí a galérií, Svetovému dňu životného prostredia a tiež počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Týždňa vedy a techniky. Programy tvorivých dielní v Banskej Štiavnici a Handlovej uplatňujú princípy Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Práca s verejnosťou, vzdelávanie prostredníctvom výkladov v stálych expozíciách a výstavách a aj aktivity projektu Škola v múzeu s tematickými interaktívnymi programami, patria k základným činnostiam múzea. Výsledkom týchto činností múzeum ovplyvňuje aj kvalitu života obyvateľstva a podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu v lokalite svetového dedičstva UNESCO.

Vedecko - výskumná činnosť pracovníkov múzea sa zameriava na problematiku baníctva, mineralógie, geológie, témy spojené s banskou činnosťou z celého Slovenska, hospodárske, kultúrne dejiny Banskej Štiavnice, montánnu históriu. Prostredníctvom edičnej, vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti  boli zverejňované výsledky odbornej práce.

Akvizičná činnosť  a odborná starostlivosť o zbierkové predmety, ako základná úloha múzea, zároveň  súvisí so sprístupňovaním zbierkových predmetov formou výstav a expozícií. Akvizičná činnosť a dokumentácia histórie sa realizovala v súlade s profiláciou múzea.

Múzeum využíva atraktívne priestory  svojich objektov (Starý zámok, Nový zámok, štôlne, Galéria J. Kollára) pri spoluorganizovaní festivalov a kultúrnych podujatí v meste, pre domácu a zahraničnú verejnosť. Ako aktívny členom Združenia turizmu Banská Štiavnica a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica spolupracuje na spoločných projektoch.

Múzeum zabezpečuje v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica prevádzku informačného centra, ktoré  poskytuje informácie nielen o expozíciách múzea, ale aj o Slovenskej banskej ceste, Slovenskej železnej ceste, zabezpečuje sprevádzania turistov po meste Banská Štiavnica a okolí. V jednotlivých objektoch s expozíciami realizuje okrem predaja vstupeniek aj predaj suvenírov. Múzeum poskytuje vybrané priestory na krátkodobý prenájom pre jednorazové spoločenské, rodinné akcie, a tiež akcie rôznych firiem. V  múzeu majú podnikateľské subjekty v dlhodobom prenájme priestory v objekte Kammerhofe, Banícka klopačka a v Banskom múzeu v prírode.

Pri starostlivosti o historické objekty múzea, sa vykonáva údržba, havarijné opravy, revízie zariadení a budov.

Slovenské banské múzeum sa stále hlási k projektu Geopark Banská Štiavnica a to prostredníctvom prevádzky Náučnej geologickej expozície v rámci Banského múzea v prírode, expozície štôlňa Glanzenberg a posterovej expozície Geopark v rámci Informačnej kancelárie SBM a Mesta Banská Štiavnica.

Článok môžete komentovať ...