12.02.2021 Nový zámok – architektonická súťaž na návrh výmeny vstupného schodiska

Slovenské banské múzeum informuje: Nový zámok – architektonická súťaž na návrh výmeny vstupného schodiska.

Slovenské banské múzeum
Nový zámok – architektonická súťaž na návrh výmeny vstupného schodiska 

Popis aktuálneho stavu:
Vstupné exteriérové schodisko do expozície Nového zámku je v havarijnom stave. Nosná kovová konštrukcia je skorodovaná. Existujúce schodisko nemá vyhovujúci sklon a nášľapnú plochu. Údržba je problematická hlavne v zimnom období, je potrebné jeho solenie, čo následne urýchľuje proces korózie konštrukcie. Ako súčasť odstránenia havarijného stavu schodiska bude odstránený aj jeho nadzemný betónový základ.
Objekt: Nový zámok, Novozámocká 22, Banská Štiavnica, NKP
Zadanie: Architektonická štúdia (ideový koncept) výmeny vstupného schodiska do objektu 
Požiadavky:

  • Vytvorenie návrhu funkčného exteriérového schodiska s rešpektovaním pamiatkových hodnôt objektu (preferujeme neutrálne dizajnové riešenie).
  • Riešenie havarijného stavu schodiska so zohľadnením minimalizácie finančných nákladov výsledného riešenia.
  • Autor sa zaväzuje, že koncept v priebehu spracovania prerokuje s Krajským pamiatkovým úradom (pracovisko Banská Štiavnica) a predbežné stanovisko (stačí zápisnica) bude súčasťou štúdie. 

Informácia pre záujemcov:  

  • Termín dodania návrhu (architektonických konceptov): 30. 3. 2021.
  • Termín vyhodnotenia súťaže: 6. 4. 2021.
  • Víťazovi súťaže SBM za návrh zaplatí paušálnu odmenu vo výške 300 eur
  • Na základe vybranej/víťaznej štúdie autor spracuje realizačnú projektovú dokumentáciu, zmluvné podmienky medzi zadávateľom a autorom budú dohodnuté  samostatne.

V prípade potreby je projektová dokumentácia Nového zámku k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Slovenského banského múzea, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica.
Kontakt: Ing. Miloš Janovský, udrzba@muzeumbs.sk, 0944151161
Banská Štiavnica, 10.02.2021

  
 

Článok môžete komentovať ...