23.07.2021 Ľubomír Slovinský: Miznúce podzemie

START UP

Vernisáž: 23. 7. 2021
Trvanie výstavy: 24. 7. – 26. 9. 2021

Hory predstavovali ich zdroj obživy, bohatstvo, ktoré stálo i za kultúrnym a ekonomickým rozvojom ich miest. Hory boli aj inšpiráciou, miestom kde trávili väčšinu svojho času. Hovorilo sa im Waldbürgeri, ľudia naklonení horám. Svojou aktivitou okolitú krajinu po stáročia výrazne ovplyvňovali.

Odlesňovali ju za účelom výroby dreveného uhlia, avšak hlavne menili jej charakter nespočetným množstvom banských diel a ďalších prejavov ťažobnej činnosti. Ovplyvňovali ju len mierou svojich technologických možností, čo je jedným z dôvodov prečo v minulosti jej ochrana a téma ekológie vôbec neboli témami. Po dlhotrvajúcom období rozmachu však prichádza pád. Po zániku baníctva nastáva i úpadok týchto regiónov, ktorý symbolizujú práve miznúce stopy banskej činnosti v krajine.

Je inšpiratívne sledovať, ako sa príroda s touto históriou vysporadúva a ako si ľudské zásahy berie späť. Autor sa vydáva na bádanie za týmito miznúcimi svetmi a stotožňuje sa so životom Waldbürgera. Len v okolí Gelnice, na ktorej krajinu sa sústredí, sa nachádza niekoľko desiatok kilometrov podzemných svetov so stovkami povrchových prejavov. Jednotlivé bádania sú akciami s jasne stanovenými motiváciami, no s nejasným cieľom. Ich výsledná podoba je formou GPS stôp sústredená v spoločnom mapovom diele, ktoré divákovi približuje dôležitý kontext.

Nájdené prejavy banskej činnosti v krajine sú predmetom autorského záznamu a reflexie. Uvedomujúc si pomalú, no nezvratnú premenu týchto miest je jeho zámerom zachytenie ich aktuálneho stavu. Efemérne videoprojekcie realizované na odľahlých miestach v horách iluminujú archetypy montánnych zásahov v krajine. Kolekcia Artefaktov nájdených počas terénnych výskumov tiež dokazuje prítomnosť banskej činnosti na skúmaných lokalitách. Popri povrchových prejavoch baníctva stojí svet podzemných priestorov štôlne Jozef. Video Sonda je prirodzenou reakciou na potrebu poznania, akýmsi predĺžením možnosti videnia, dosahu človeka v neprístupnom priestore. Digitálna animácia Re(z)aktivita zas poukazuje na dva dôležité fenomény podieľajúce sa na “miznutí podzemia”, ktorými sú živel vody a čas.

Projekt svojim charakterom balansuje na hrane umenia a výskumu, čo potvrdzuje autorov širší záujem o tému a jej komunikáciu i mimo svet umenia. Výstava prezentuje výber diel z tejto dlhodobej tendencie v jeho tvorbe.

O autorovi:
Ľubomír Slovinský študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri Art Design, ďalej a na Vysokej škole uměleckoprůmyslové v Prahe a svoje štúdium ukončil na Akadémii umení, v ateliéri Digitálnych médií v Banskej Bystrici. Je spoluorganizátorom a kurátorom multižánrového festivalu Gelnické iluminácie. Svoju tvorbu predstavil na viacerých skupinových výstavách a festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Výstava v GaJK je jeho prvou samostatnou prezentáciou. Ľubomír Slovinský žije a tvorí v Gelnici.

Projekt „Miznúce podzemie“ vybrala Galerijná rada z viac ako 30 žiadostí zaslaných v rámci Otvorenej výzvy, ktorú GaJK vyhlásila pre začínajúcich umelcov v r. 2021. Výstava sa realizuje v priestore START UP, ktorý aj v budúcnosti bude slúžiť na prezentáciu tvorby mladých súčasných umelcov.

Foto: Lubomir Lužina

Článok môžete komentovať ...