29.03.2021 Voľná pracovná pozícia VEDECKO-VÝSKUMNÝ/Á PRACOVNÍK/-ČKA.

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica informuje o voľnej pracovnej pozícii VEDECKO-VÝSKUMNÝ/Á PRACOVNÍK/-ČKA so zameraním na archeológiu alebo históriu.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici hľadá do tímu vedecko-výskumného/ú pracovníka/čku v odbore archeológia alebo história 

Slovenské banské múzeum je príspevkovou organizáciou zriaďovateľa Ministerstva životného prostredia SR.
Rámcová náplň práce:  
-    samostatný systematický prieskum a výskum v príslušnom odbore (montánna archeológia alebo montánna história); riešenie vedecko-výskumných úloh;
-    spolupráca pri príprave získania spôsobilosti (akreditácie) SBM vykonávať výskum a vývoj;
-    príprava podkladov k žiadostiam o granty;
-    príprava a realizácia expozícií a výstav;
-    zbierkotvorná činnosť, odborné spracovanie a vedecké zhodnocovanie múzejných zbierok;
-    publikačná činnosť;
-    kvalifikáciu si zvyšuje štúdiom príslušnej vedeckej a odbornej literatúry; aktívne sa zúčastňuje celoslovenských a medzinárodných vedeckých konferencií.

Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady a kritériá: 
-    vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore archeológia alebo história s ambíciou uchádzania sa o doktorandské štúdium (začaté doktorandské štúdium alebo ukončené doktorandské štúdium budú posudzované ako výhoda rovnako ako prax v akademickej, vedecko-výskumnej alebo kultúrnej inštitúcii)

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzača (ktoré budú považované za výhodu, ale nie sú podmienkou):
-    znalosť legislatívy v odbore: zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu;
-    absolvovaná spolupráca s akreditovanými vedecko-výskumnými pracoviskami;
-    znalosť procesu získavania spôsobilosti inštitúcie vykonávať výskum a vývoj;
-    skúsenosti s vedením pracovného/projektového tímu, resp. koordinácie národných alebo medzinárodných projektov v oblasti kultúry, ochrany a prezentácie kultúrneho a industriálneho dedičstva;
-    skúsenosti s prípravou grantov a projektov;
-    prax v akademickej, vedecko-výskumnej sfére alebo kultúrnej inštitúcii (minimálne 3 roky); 
-    skúsenosti s nadväzovaním aktívnej spolupráce s vedecko-výskumnými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí ;
-    skúsenosti s terénnym výskumom;
-    publikačné portfólio vo vedeckých karentovaných a impaktovaných časopisoch;
-    aktívna znalosť anglického jazyka alebo nemeckého jazyka na konverzačnej úrovni, znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná.

Osobné spôsobilosti:
-    osobná integrita, občianska a morálna bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne i v tíme, komunikatívnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, zanietenosť

Predpokladaný termín nástupu: 1.5.2021 dohoda o presnom termíne možná 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Pracovný čas: ustanovený týždenný pracovný čas – 37,5 hod. 
Miesto výkonu práce: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Finančné ohodnotenie: Plat bude určený podľa zákona 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa katalógu pracovných činností podľa prílohy č. 1) 10 – kultúra, platová trieda 8 alebo 9  v základnej stupnici platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme. Základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Zamestnanecké výhody, benefity: 
Pružný pracovný čas, osobný príplatok, podľa aktuálnych finančných možností sú zamestnancom vyplácané odmeny, možnosť odborného rastu, možnosť podieľať sa na formovaní vedecko-výskumného centra.

Zoznam požadovaných dokladov:
1.    Profesijný štruktúrovaný životopis
2.    Zoznam prednáškovej, vedeckej a publikačnej činnosti
3.    Motivačný list
4.    Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doklady zašlite na adresu: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Bližšie informácie: +421 45 694 9411, mzdy@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk

Článok môžete komentovať ...