05.04.2022 PEŠO DO MÚZEA, PEŠO PO ŠTIAVNICI

Slovenské banské múzeum pozýva na mapovaciu prechádzku, 8.4.2022 o 10:15. Štartujeme spred Starého zámku.

Mapovacia prechádzka STARÝ ZÁMOK  - BANSKÉ MÚZEUM V PRIRODE
 
Piatok 8.4. 2022 štart o 10.15 / Starý zámok, Banská Štiavnica 

Pozývame Vás na nezvyčajnú „mapovaciu“ prechádzku zo Starého zámku do Banského múzea v prírode (skanzenu). Čo bude jej cieľom? Slovenské banské múzeum chce zmotivovať svojich hostí/ťky, aby išli do najnavštevovanejšej expozície múzea – Banského múzea v prírode PEŠO. 

Pochopiteľne nepôjdeme po hlavnej ceste, na ktorej absentuje chodník pre peších, ale budeme objavovať a mapovať skratku - spojnicu po ulici STARONOVÁ. Trasa začína pri Piarskej bráne, povedľa historických cintorínov pokračuje k areálu bývalej šachte ALŽBETA pomedzi enklávu baníckeho osídlenia. Odtiaľ vedie až ku skanzenu príjemná cesta, na ktorej prevláda zeleň a neopozerané pohľady na juhovýchodný okraj Banskej Štiavnice. 

•    Čo budeme mapovať? 
Aké atraktivity trasa ponúka? Ako trasu vyznačiť v prostredí/teréne tak, aby  vizuálne nezaťažovala historické prostredie? Aké má trasa úskalia, riziká pre návštevníkov a návštevníčky? Ako systémovo navigovať a motivovať návštevníkov/čky, aby pri objavovaní a spoznávaní kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice uprednostňovali peší pohyb? 

•    Aký bude výsledok prechádzky? 
Získame viac informácii a rozmanitejšie pohľady pre realizáciu navrhovanej trasy. Hodnotenie trasy bude podkladom pre návrh participatívneho riešenia navrhovanej trasy. 

•    Aký bude BONUS „mapovacej“ prechádzky pre jej účastníkov a účastníčky? 
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA povrchovej expozície banského skanzenu. 

Sme presvedčení, že projekty motivujúce k pešiemu pohybu prispejú k zníženiu negatívnych dopadov motorovej dopravy v prostredí lokality UNESCO.  
Slovenské banské múzeum na realizáciu projektu PEŠO DO SKANZENU získalo podporu OOCR Región Banská Štiavnica. 

Podujatie sa uskutoční v súvislosti s celoslovenským pracovným stretnutím ambasádorov Európskeho klimatického paktu v Banskej Štiavnici (7.- 8. 4.2022). Slovenské banské múzeum je tiež členom tejto platformy. 

Tešíme sa na tvorivé a poznávacie stretnutie!   

Európsky klimatický pakt je celoeurópska iniciatíva Európskej komisie, ktorá vznikla v decembri 2020 a oslovuje jednotlivcov, komunity a organizácie s ponukou účasti na budovaní zelenšej Európy. Pakt má za cieľ zapojiť občanov a komunity do boja za našu klímu a životné prostredie, informovať, inšpirovať a podporovať spoluprácu medzi ľuďmi a organizáciami - od orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni až po podniky, zväzy, organizácie občianskej spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie, výskumno-inovačné organizácie, skupiny spotrebiteľov, ako aj jednotlivcov. Nosnými témam Paktu sú udržateľná mobilita, energia a spotreba. Zapojenie do Európskeho klimatického paktu je možné na individuálnej úrovni prostredníctvom prísľubu na platfome count us in. Jedným z prísľubov, ktorý môžu občania zložiť je aj prísľub walk and cycle more.

Článok môžete komentovať ...