16.11.2020 120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, XII.

Expozícia minerálov a nerastných surovín Slovenského banského múzea sa nachádza v budove Berggericht na Námestí Sv. Trojice.  Budova je postavená na úpätí vrchu Staré mesto (Glanzenberg), na ktorom vychádza na povrch rudná žila Špitáler.

Prvá časť expozície je venovaná  systematickej zbierke minerálov, kde minerály sú členené podľa ich chemického zloženia do príslušných tried . Je tu vystavených okolo 400 rôznych druhov minerálov z celého sveta. V úvode sú vitríny venované všeobecnej mineralógii. Doplnkom  je Mendelejevova tabuľka prvkov s minerálmi, ktoré tieto prvky obsahujú. V poslednej miestnosti systematiky minerálov je umiestnená aj petrografická kolekcia.

Druhá časť  je venovaná nerastným surovinám Slovenska.  Samostatná miestnosť je vyhradená  typom ložísk  v okolí Banskej Štiavnice, najmä  rudným žilám ako zdroju striebra, zlata, olova, zinku a medi.

V rámci prehliadky expozície je možné navštíviť aj malú časť originálneho banského diela – prekopovú časť štôlne Michal spätej s ťažbou na žile Špitáler.

K najhodnotnejším  exponátom patria  ukážky slovenských minerálov z ich typových lokalít ako sú napr.  euchroit z Ľubietovej, hauerit  zVígľašskej Huty alebo tetradymit zo Župkova.

Raritou sú drúzy farmakosideritu z Novej Bane. Vzorka devillínu zo Španej Doliny patrí k najlepším na svete. Z banskoštiavnických minerálov si pozornosť zasluhuje holubníkový  kremeň a ametyst. Vzácne sú vzorky zlata z Kremnice a z Magurky, minerály striebra: stefanitpolybazit z Hodruše.

Článok môžete komentovať ...