25.08.2022 Offer or Slovak Mining Museum

Free job position.

Pracovné miesto :       Archeológ
Deň nástupu :             1.1.2023
Miesto výkonu práce : Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Trieda :    8
Plat:         880 - 1060,- eur /zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme/
Osobný príplatok:  150 – 250 eur

Všeobecné spôsobilosti:    
•    analytické myslenie, plánovanie,
•    orientovanosť na presnosť, termíny,
•    zodpovednosť,
•    komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, 
•    samostatnosť a diskrétnosť, 
•    tímová práca,
•    kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa,
•    pokročilé ovládanie kancelárskych počítačových programov (Office), základné znalosti práce s obrázkami, práca s internetom a databázami.

Podmienky prijatia:
•    ukončené vysokoškolské vzdelanie II. a vyššieho stupňa v odbore archeológia,
•    aktívna vedecká publikačná činnosť je výhodou,
•    výhodou je tiež prax v odbore 2 roky a skúsenosti s prácou v teréne.

Výhody: (nie sú podmienkou prijatia):
•    osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu,
•    vodičský preukaz typu B,
•    jazykové znalosti: Nemecky, Maďarsky, Latinsky, Anglicky – vítané,
•    ovládanie programu ESEZ 4G,
•    pokročilé dokumentačné fotografovanie,
•    skúsenosti v oblasti múzejníctva, kurátorstvo.

Popis práce: 
1.    Samostatne utvára, vedecky spracováva a sprostredkováva zbierkové predmety z oblasti spoločenských vied v rámci základného výskumu a určenej koncepcie. 
2.    Samostatne pripravuje a rieši vedecké projekty VaV, aktívne vytvára nové projekty a partnerstvá na Slovensku a v zahraničí v oblasti archeológie a príbuzných odborov v súlade so zámermi SBM.
3.    Publikuje štúdie v zborníku SBM a iných vedeckých časopisoch a odborné články v popularizačných časopisoch. 
4.    Samostatne tvorí alebo spolupracuje pri tvorbe a vydávaní odborných monografických publikácií a popularizačných publikácií vychádzajúcich zo spravovaného zbierkového fondu Archeológia. 
5.    Samostatne zbiera, spracováva a sprístupňuje materiály/predmety z oblasti archeológie banských regiónov na Slovensku a podáva návrhy na ich získanie prostredníctvom Komisie pre tvorbu zbierok pri SBM. 
6.    Druhostupňovú katalogizáciu zbierkových predmetov realizuje v múzejnom informačnom systéme ESEZ 4 G. Získaný zbierkový materiál spracuje najneskôr do jedného roka. 
7.    Spolupodieľa sa na tvorbe systému odborného uloženia zbierok a pri vykonávaní odborných prieskumov stavu zbierkových predmetov. Spolu zodpovedá so správcom depozitáru a konzervátormi za stav, evidenciu a uloženie zbierok, ktoré sú mu zverené.
8.    Samostatne pripravuje koncepcie nových expozícií múzea. Pripravuje scenáre a podieľa sa na realizácii nových expozícií. 
9.    Spolupracuje pri reinštalácii starých expozícií, spracováva program a podieľa sa na realizácii sprievodných podujatí. 
10.    V spolupráci s odbornými spolupracovníkmi  SBM a externistami navrhuje a pripravuje výstavy v rámci svojho odboru. 
11.    Výsledky svojej výskumnej činnosti prezentuje prednáškami, besedami, aktívnou účasťou na konferenciách. 
12.    Zabezpečuje propagáciu múzea v tlači, rozhlase, televízii a na internete.  Podľa potreby poskytuje v expozíciách a výstavných priestoroch lektorské služby. 

Zamestnanecké výhody, benefity:
•    pružný pracovný čas, 
•    príspevok na stravovanie,
•    pracovné voľno „CH“ 1 deň mesiac na deti do 10 rokov veku,
•    pracovné voľno „F“ 1 deň za štvrťrok na starostlivosť o rodičov, 
•    priateľský kolektív,

Požadované doklady: 
•    žiadosť o prijatie,
•    zoznam publikačných výstupov
•    profesijný životopis,
•    motivačný list,
•    doklad o ukončenom vzdelaní
•    možnosť získania zamestnaneckých kariet ZMS.

Žiadosti so životopisom zasielať na adresu :     Slovenské banské múzeum
                                                                            Kammehorská 2
                                                                            969 01 Banská Štiavnica
Alebo mailom na adresu : sbm@muzeumbs.sk
Informácie na čísle : 045/6949411
Termín ukončenia výberu :  31.10.2022

Článok môžete komentovať ...