Ing. arch. Iveta Chovanová

Ing. arch. Iveta Chovanová

Ing. arch. Iveta Chovanová

chovanova.iveta@muzeumbs.sk 
+421 (0)45 694 94 35, +421 (0)907 076 645
vedúca Centra marketingu, komunikácie a zelených inovácií, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
V Slovenskom banskom múzeum pôsobím od roku 2012. V pozícii vedúcej Galérie Jozefa Kollára som pracovala do januára 2020. Po ročnej pauze pracujem v Centre marketingu, komunikácie a zelených inovácií ako programová koordinátorka, projektová manažérka. Koncepčne vediem a koordinujem komunikáciu a prezentáciu múzea smerom k verejnosti, aj médiám. Spolupracujem pri kreovaní a uvádzaní inovatívnych podujatí a výstavných projektov múzea. Ambíciou smerovania centra a jeho výstupov je iniciácia verejnosti (na lokálnej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni) k potrebe ochrany a poznania kultúrneho dedičstva v rozmanitosti a v súvislostiach, ktoré zbierkové fondy múzea (lokalita UNESCO) reprezentujú.