29.01.2020 Výberové konanie na funkciu vedúceho Oddelenia Galérie Jozefa Kollára.

Výberové konanie na funkciu vedúceho Oddelenia Galérie Jozefa Kollára.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici vypisuje výberové konanie na funkciu vedúceho/vedúca Oddelenia Galérie Jozefa Kollára.

Požiadavky : - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore-História výtvarného umenia a architektúry

                    - minimálne 5 rokov praxe

                    - organizačné a riadiace schopnosti

                     - komunikačné schopnosti

                     - ovládanie cudzieho jazyka je výhodou

K žiadosti je potrebné priložiť:

- profesijný životopis

- doklad o vysokoškolskom vzdelaní

- potvrdenie o odbornej praxi

- výpis z regista trestov /nie starší ako 3 mesiace/

Popis pracovnej činnosti:

  1. Samostatne rieši výskumné úlohy, z odboru výtvarného umenia, predovšetkým Banskej Štiavnice a baníckych oblastí na Slovensku. Zameriava sa na archívny i terénny výskum pramenného materiálu a na spracovanie jednotlivých okruhov výtvarných zbierok múzea. Výsledky svojej výskumnej činnosti spracováva vo forme záverečných správ, odborných štúdií, príspevkov na vedecké a odborné konferencie, uplatňuje ich v ideovej príprave expozícií, výstav a konferencií múzea a galérie.
  2.  Zameriava sa na zber, získavanie a odborné spracovanie materiálu k dejinám výtvarného umenia v Banskej Štiavnici a banských oblastí na Slovensku, umeleckých a muzeálnych predmetov pre Galériu J. Kollára a podáva návrhy na ich zakúpenie prostredníctvom nákupnej komisie SBM.
  3. Získaný zbierkový materiál spracuje v programe ESEZ 4 G. Za zbierkový materiál je podľa platných predpisov hmotne zodpovedná. Okrem hmotných pamiatok – originálov, získava, popisuje a spravuje fotokópie, ako aj príslušné zvukové záznamy.
  4. Výsledky svojej výskumnej činnosti uplatňuje v kultúrno-výchovnej práci v spolupráci s inými kultúrnymi zariadeniami v meste, resp. na Slovensku a to nasledovnými formami: prednáškami, besedami, výkladmi o zbierkach, výstavami, aktívnou účasťou na konferenciách a seminároch a pod.
  5.  Pripravuje ideové podklady pre nové expozície a ich reinštaláciu, ako aj výstavy v rámci svojho odboru a zabezpečuje ich realizáciu v spolupráci s ďalšími odbornými spolupracovníkmi SBM. Podľa potreby sprevádza hostí SBM, vedeckých a odborných pracovníkov a poskytuje im  požadované informácie.
  6. Ako komisár výstavy zabezpečuje potrebnú dokumentáciu, pozostávajúcu z evidencie a vyhodnotenia vzniknutých nákladov na predpísaných tlačivách, ako aj vyhodnotenie a vyplnenie likvidačného protokolu po skončení výstavy. Likvidačnej komisii navrhuje ako naložiť so zostatkovým materiálom.
  7. Rozvíjanie a napĺňanie vzdelávacej funkcie múzea alebo galérie prostredníctvom realizácie edukačných programov.                                            

Životopis spolu s požadovanými dokladmi doručte na sekretariát Slovenského banského múzea, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica do 15. februára 2020.

Bližšie informácie na úseku personálnej práce t.č.: 045/694 94 11.

Článok môžete komentovať ...