27.10.2021 Voľné pracovné miesto odborný – vedecký pracovník – kurátor zbierkového fondu

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici hľadá do tímu odborného – vedeckého pracovníka/odbornú vedeckú pracovníčku – kurátora/kurátorku zbierkového fondu.

Voľné pracovné miesto : Odborný/vedecký pracovník a kurátor zbierkového fondu

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici hľadá do tímu odborného – vedeckého pracovníka – kurátora zbierkového fondu

Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady a kritériá: 
Ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania (relevantné študijné odbory: slovenské dejiny, história, archívnictvo, muzeológia)


Rámcová náplň práce:  

 • samostatný systematický výskum v príslušnom odbore (montánna história, slovenské dejiny, história, archívnictvo, muzeológia)
 • samostatné riešenie vedecko-výskumných úloh;
 • odborné spracovanie a vedecké zhodnocovanie múzejných zbierok;
 • správa zbierkového fondu Banská technika;
 • publikačná, výstavná, konferenčná a iná prezentačná činnosť;

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzača:

 • znalosť legislatívy v odbore: zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu;
 • znalosť jazyka prameňov (nemeckého, latinského, maďarského jazyka)
 • znalosť cudzieho jazyka (anglického alebo nemeckého jazyka)

Špecifické kritériá a požiadavky, ktoré nie sú podmienkou, ale môžu byť výhodou uchádzača:

 • prax v akademickej, vedecko-výskumnej sfére alebo kultúrnej inštitúcii;
 • skúsenosti s terénnym výskumom;
 • skúsenosti s prípravou grantov a projektov;
 • publikačné portfólio vo vedeckých  a odborných časopisoch;
 • absolvovaná spolupráca s akreditovanými vedecko-výskumnými pracoviskami;
 • skúsenosti s nadväzovaním aktívnej spolupráce s vedecko-výskumnými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí;
 • znalosť procesu získavania spôsobilosti inštitúcie vykonávať výskum a vývoj;

Osobné spôsobilosti:

 • osobná integrita, občianska a morálna bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne i v tíme, komunikatívnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, zanietenosť

Predpokladaný termín nástupu:  1.11.2021 dohoda o presnom termíne možná
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Pracovný čas: ustanovený týždenný pracovný čas – 37,5 hod.
Miesto výkonu práce: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Finančné ohodnotenie: Plat bude určený podľa zákona 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa katalógu pracovných činností podľa prílohy č. 1) 10 – kultúra, platová trieda 8 alebo 9  v základnej stupnici platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme.
Základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Zamestnanecké výhody, benefity:
pružný pracovný čas, osobný príplatok, podľa aktuálnych finančných možností sú zamestnancom vyplácané odmeny, možnosť odborného rastu, možnosť podieľať sa na formovaní vedecko-výskumného centra.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Profesijný štruktúrovaný životopis
 2. Zoznam prednáškovej, vedeckej a publikačnej činnosti
 3. Motivačný list
 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doklady zašlite na adresu: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Bližšie informácie: +421 45 694 9411, mzdy@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk

Článok môžete komentovať ...