13.06.2022 Vedúci ekonóm SBM - ponuka pracovného miesta

Ponuka práce s nástupom ihneď.

Ponuka práce

Pracovné miesto :         Vedúci ekonóm SBM
Deň nástupu :                Okamžite
Miesto výkonu práce :   Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Požadované vzdelanie : Vysokoškolské
Trieda :                8
Plat:                    880 - 1060,- eur
Osobný príplatok: 150 – 250 eur

Všeobecné spôsobilosti :    
•    ekonomická prax aspoň 1 rok, 
•    analytické myslenie, plánovanie,
•    organizovanie ekonomickej  práce, 
•    prehľad v ekonomickej legislatíve verejnej a štátnej správy,
•    ekonomická prax v príspevkovej organizácii je výhodou, 
•    orientovanosť na presnosť, termíny,
•    zodpovednosť,
•    komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, 
•    samostatnosť  a diskrétnosť, 
•    tímová práca,
•    kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa.

Popis práce                              
1.    Riadenie a rozvoj ekonomickej politiky múzea.
2.    Analýza existujúceho ekonomického stavu a vypracovávanie návrhov na jeho optimalizáciu.
3.    Riadenie a koordinácia zostavenia návrhu plánu rozpočtu.
4.    Riadenie a koordinácia dodržiavania rozpočtovej a finančnej disciplíny.
5.    Riadenie a koordinácia spracovania včasných a správnych účtovných a štatistických výkazov.
6.    Plánovanie, prognóza a analýza jednotlivých druhov výdavkov, kontrolná činnosť.
7.    Príprava ekonomických reportov, výkazov a analýz.
8.    Vykonávanie ekonomického poradenstva pre riaditeľa SBM.
9.    Vypracovávanie a evidovanie interných predpisov.
10.    Vydávanie zásadných pokynov v oblasti hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami. 
11.    Vykonávanie kontroly hospodárskej činnosti múzea.
12.    Vypracovávanie a odosielanie mesačných, kvartálnych a ročných výkazov a hlásení.
13.    Znalosť účtovania projektov.
14.    Príprava štatistických výkazov a podkladov pre potreby auditu.
15.    Sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo.
16.    Zabezpečenie styku s peňažnými ústavmi a zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov.
17.    Zabezpečenie zásobovania – vedenie evidencie požiadaviek a objednávok na nákup materiálu, služieb a finančné zabezpečenie nákupu DHIM, pracovných odevov a obuvi a koordinácia nákupov.
18.    Zodpovednosť prostredníctvom príslušných pracovníkov za správnosť, finančnú a vecnú doloženosť predkladaných účtovných dokladov.
19.    Vybavovanie reklamácií faktúr (práce, tovar, služby, materiál).
20.    Evidencia a vymáhanie pohľadávok.
21.    Vykonávanie predbežnej kontroly platových výmerov, pokladničných dokladov a dodávateľských faktúr.
22.    Zodpovednosť za zabezpečovanie investičnej činnosti a sledovanie čerpania kapitálového transferu v zmysle zmlúv o dielo. 
23.    Zodpovednosť za vyhotovovanie a evidenciu nájomných zmlúv.
24.    Vedenie agendy komisionálnych zmlúv – evidencia zmlúv a po zozbieraní podkladov z jednotlivých oddelení vyhodnotenie vyúčtovania (štvrťročne) a rozposlanie jednotlivým komitentom. 
Zamestnanecké výhody, benefity
•    základná pracovná doba 8 hod. vrátane obednej prestávky,
•    pružný pracovný čas, 
•    pravidelná mzda,
•    príspevok na stravovanie,
•    Priepustky: 7/ročne/na seba,
•    Priepustky:7/ročne/sprievod/dieťa/rodič,
•    pracovné voľno „CH“ 1 deň mesiac na deti do 10 rokov veku,
•    pracovné voľno „F“ 1 deň za štvrťrok na starostlivosť o rodičov, 
•    doplnkové dôchodkové sporenie, 
•    priateľský kolektív,

Požadované doklady: 
•    žiadosť o prijatie,
•    profesijný životopis,
•    motivačný list,
•    doklad o ukončenom vzdelaní.
Žiadosti so životopisom zasielať na adresu :     Slovenské banské múzeum
                             Kammehorská 2
                             969 01 Banská Štiavnica
Alebo mailom na adresu : sbm@muzeumbs.sk
Informácie na čísle : 045/6949411

Článok môžete komentovať ...