07.11.2019 Štjavnycký vjanočný jarmok 2019- informácia pre záujemcov o predaj

16. ročník podujatia Štjavnycký vjanočný jarmok hľadá svojich predajcov.

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Podujatie: Štjavnycký vjanočný jarmok, 16. ročník,

piatok 13.12.2019 od 11,30-19,00 hod. – sobota 14.12.2019 od 10,30 -18,00 hod.

 1. Registrácia

Stiahnite si formulár žiadosti o povolenie na predaj a pozorne ho vyplňte, vytlačte a podpíšte. Akceptované budú len formuláre, ktoré budú kompletne vyplnené a doručené spolu s ďalšími nižšie uvedenými potvrdeniami. Formulár žiadosti o povolenie na predaj a prílohy žiadosti na stiahnutie.

Pozn.: Podčiarknutý text obsahuje dokumenty na stiahnutie.

3.Potrebné doklady – podnikateľské subjekty (živnostníci, obchodné spoločnosti)

 • žiadosť o povolenie na predaj, t.j. vyplnený formulár podľa bodu 2
 • kópia oprávnenia na podnikanie (celý výpis nie len časť)
 • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov), že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
 • pri predaji potravín, byliniek a pod. kópiu rozhodnutia orgánu hygieny
 • pri predaji potravín stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (tam, kde to požaduje platná Vyhláška)
 • pri poskytnutí dátumu narodenia súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 6)
 1. Potrebné doklady – nepodnikateľské subjekty
 • žiadosť o povolenie na predaj, t.j. vyplnený formulár podľa bodu 2
 • čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – výrobcovia – originál diela/rozmnoženina (príloha č. 4)
 • čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – používanie registračnej pokladnice (príloha č. 5)

Vo zvláštnych prípadoch, spĺňajúcich nižšie uvedené podmienky aj:

 • ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny doklad, ktorým preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku
 • čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – pestovateľská/chovateľská činnosť (príloha č. 2)
 • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov (napr. stanovisko orgánu hygieny).
 1. Kontrola a zaslanie

Ak ste:

 • Vyplnili  formulár
 • Pripravili všetky dokumenty a tlačivá podľa bodu 3. (podnikatelia), resp. 4. (nepodnikatelia)

môžete považovať svoju žiadosť za kompletnú. Takto pripravené a  vlastnoručne podpísané dokumenty a tlačivá (nie kópie)  zašlite poštou na adresu:

Slovenské banské múzeum

Odbor marketingu a environmentálnej výchovy

Anna Ďuricová

Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Na obálku uveďte:  „Žiadosť o predajné miesto“

Organizátor si vyhradzuje právo prehodnotenia prihlášok na základe vlastného názoru a koncepcie podujatia.

 1. Ďalšia komunikácia

Ďalšia komunikácia bude prebiehať e-mailovou formou. Dbajte preto prosíme na to, aby ste údaje v registračnom formulári vyplnili precízne a presne. Rovnako Vás prosíme o priebežnú kontrolu Vašej e-mailovej schránky, prípadne spamového koša.

 1. Upozornenie

V prípade, že žiadateľ nezašle všetky požadované horeuvedené dokumenty, nebude zaradený do remeselných trhov!

O umiestnení stánku rozhoduje organizátor,  v prípade neuposlúchnutia predajcovi  zaniká povolenie na predaj a podujatie musí opustiť.

Účastník je povinný dodržať predajnú dobu na svojom predajnom mieste v súlade s otváracími hodinami podujatia.

Účastníci  uvedených remeselných trhov   svojim pôsobením majú dopĺňať charakter podujatia. Zaslanie žiadosti nie je možné považovať za automatické zaradenie do trhov. Na trhoch budú uprednostnení účastníci s vlastnými výrobkami remeselného alebo hand-made charakteru

a s predvádzaním remesla a vhodným vianočným tovarom. Trhy nie sú vhodné pre predaj spotrebného tovaru, súčasných hračiek, textilu a pod.

V prípade, že sa podujatia nezúčastníte napriek platnej prihláške bez objektívneho zdôvodnenia a ospravedlnenia pred podujatím (za ktoré sa nepovažuje účasť na inej akcii), môže dôjsť pri Vašich ďalších prihláškach k uprednostneniu tých predajcov, ktorí sa  podujatí v priestoroch múzea zúčastňujú, prípadne pri najbližšej účasti na našich podujatiach budeme od Vás žiadať úhradu poplatku za požadované miesto (aj spätne). V prípade, že dodatočná úhrada vyplývajúca zo záväznej prihlášky nebude vykonaná, nebude Vám pridelené predajné miesto.

Článok môžete komentovať ...