09.04.2019 Festival kumštu remesla a zábavy 2019-prihláška pre predajcov

Prihláška pre predajcov na podujatie Festival kumštu remesla a zábavy v termíne 24. a 25. máj 2019.

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Podujatie: Festival kumštu remesla a zábavy, 22. ročník, Starý zámok

piatok 24.5.2019 od 9,00-18,00 hod. – sobota 25.5.2019 od 9,00 -18,00 hod.

2. Registrácia

Stiahnite si formulár žiadosti o povolenie na predaj a pozorne ho vyplňte, vytlačte a podpíšte. Akceptované budú len formuláre, ktoré budú kompletne vyplnené a doručené spolu s ďalšími nižšie uvedenými potvrdeniami. Formulár žiadosti o povolenie na predaj (príloha č. 1)

Pozn.: Podčiarknutý text obsahuje dokumenty na stiahnutie.

3.Potrebné doklady - podnikateľské subjekty (živnostníci, obchodné spoločnosti)

  • žiadosť o povolenie na predaj, t.j. vyplnený formulár podľa bodu 2
  • kópia oprávnenia na podnikanie (celý výpis nie len časť)
  • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov), že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
  • pri predaji potravín, byliniek a pod. kópiu rozhodnutia orgánu hygieny
  • pri predaji potravín stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (tam, kde to požaduje platná Vyhláška)
  • pri poskytnutí dátumu narodenia súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 6)

4. Potrebné doklady - nepodnikateľské subjekty

Vo zvláštnych prípadoch, spĺňajúcich nižšie uvedené podmienky aj:

  • ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny doklad, ktorým preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku
  • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov (napr. stanovisko orgánu hygieny).

5. Kontrola a zaslanie

Ak ste:

  • Vyplnili formulár
  • Pripravili všetky dokumenty a tlačivá podľa bodu 3. (podnikatelia), resp. 4. (nepodnikatelia)

môžete považovať svoju žiadosť za kompletnú. Takto pripravené a vlastnoručne podpísané dokumenty a tlačivá (nie kópie)  zašlite poštou na adresu:

Slovenské banské múzeum
Odbor marketingu a environmentálnej výchovy
Anna Ďuricová

Článok môžete komentovať ...