21.09.2020 120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, VIII.

Početnú a významnú skupinu zbierok oddelenia histórie Slovenského banského múzea reprezentujú archeologické nálezy.

Početnú a významnú skupinu zbierok oddelenia histórie SBM reprezentujú archeologické nálezy. Celkový počet spracovaných predmetov podľa druhostupňovej dokumentácie ku koncu roka 2019 predstavuje 1956 položiek. Jednotlivé nálezy sa od vzniku Mestského múzea roku 1900 nadobudli rôznym spôsobom (dar, predeponovanie,  vlastný výskum), pričom až do obdobia druhej svetovej vojny bol najpočetnejší materiál predeponovaný roku 1925 z bývalých župných múzeí v Šahách a vo Zvolene. V súčasnosti najväčšie percento zbierkového fondu predstavuje materiál zo záchranných a zisťovacích výskumov objektov: Kammerhof, Glanzenberg (Staré mesto), interiér a exteriér historických domov MPR, Starý zámok, lokalít Špania Dolina – Piesky a Ilija – Sitno, ktoré realizovali Slovenské banské múzeum, Archeologický ústav SAV v Nitre a Pamiatkový úrad v Bratislave.

V období pred prvou svetovou vojnou sa v zbierkach nachádzal materiál prevažne z vykopávok V. Bakera, prvého kustóda Mestského múzea, ktorý získal ojedinelé nálezy zo Starého zámku. Roku 1934 uskutočnil V. Baker vykopávky na lokalite Banská Štiavnica – Staré mesto. Získal materiál z obdobia stredoveku (14. – 15. storočie), ktorý okrem iného reprezentujú nálezy železného kovania dverí, ostrohy, pracky, hrkálky a pod. Problematický je nález laténskej vázovitej nádoby, ktorá podľa záznamu v inventárnej knihe  Mestského múzea pochádza z Banskej Štiavnice.

V rokoch 1901 – 1902 sa ako dar od dr. Pulzského z Budapešti dostali do múzea predmety zberového charakteru bez uvedenia lokality. Ide o nálezy patriace do obdobia mladšej doby kamennej, doby bronzovej a z rímskeho obdobia.

Na začiatku 20. storočia /1901-1902/ sa uskutočnili prvé archeologické vykopávky lokality Glanzenberg /Staré mesto/, ktoré iniciovala Mestská rada Banskej Štiavnice v spolupráci s Maďarským národným múzeom v Budapešti. SBM vlastní z tejto etapy veľmi kvalitné fotografie A. Bakera /otca V. Bakera, ktorý sa neskôr stal kustódom zbierok na Starom zámku/, ako aj nálezy, ktoré sa našli pri vykopávkach polohy Kostolík.

V období medzi dvoma svetovými vojnami darovali Mestskému múzeu značné množstvo archeologického materiálu lokálni zberatelia, ktorí boli v osobnom kontakte s V. Bakerom. Sám V. Baker uskutočnil roku 1937 prieskum v katastri obce Malinovec (predtým Maďarovce), okres Levice, kde zozbieral materiál z obdobia mladšej doby kamennej.

Roku 1925 sa do Mestského múzea predeponoval početný materiál z bývalých župných múzeí vo Zvolene a Šahách Nazhromaždil sa tak rôznorodý materiál, ktorý geograficky zaberal široký rozptyl dnešných okresov Zvolen, Krupina, Levice, Nové Zámky.

Po vzniku Slovenského banského múzea roku 1967 sa podstatne obohatil zbierkový fond o nálezy z archeologických výskumov. Tie sa uskutočnili jednak v historickom jadre mesta (prípadne v rámci regiónu Banskej Štiavnice), jednak na miestach zaniknutej ťažby medi v Španej Doline, poloha Piesky. V súvislosti s plánovanými rekonštrukčnými prácami na objekte NKP Kammerhof sa realizoval v rokoch 1968 – 1970 zisťovací výskum pod vedením Š. Tóthovej, pracovníčky PU v Bratislave. Okrem zvyškov architektúr z jednotlivých etáp prestavieb objektu sa tu našlo predovšetkým množstvo keramického materiálu technického charakteru (skúšobné nádobky so zvyškami roztavenej rudy, hutnícke zásobnice a odmerky), ktoré tak potvrdili existenciu taviaceho zariadenia v tejto budove. Našli sa banícke želiezka a kladivká, kamenné banské žarnovy, ktoré svojimi malými rozmermi poukazujú na laboratórne použitie. Výsledky výskumu sú dôležitým prínosom nielen pre poznanie jednotlivých prestavieb objektu (15. – 18. storočie), ale aj začiatkov osídlenia stredovekého mesta už v 12. storočí. Nález mince a sídliskovej keramiky z 12. storočia dokazujú ranostredovekú zástavbu v tejto časti vtedajšieho mesta. Veľké množstvo nálezov z výskumu a zberov v Kammerhofe zaraďuje túto lokalitu medzi najpočetnejšie zastúpené lokality na svete s odkryvom technickej keramiky 15. – 19. storočia.

Ďalší výskum, ktorý prebiehal v predstihu rekonštrukčných prác, sa uskutočnil na objekte Starý zámok roku 1968 PU Bratislava a v rokoch 1971 – 1972 pod vedením Z. Liptákovej, archeologičky Slovenského banského múzea. Celkove sa odkrylo 32 hrobov (mužské, ženské a ojedinele i detské hroby). Hroby rešpektovali pôvodný pôdorys kostola, pričom hrobová výbava vzhľadom na cirkevné predpisy bola veľmi chudobná. Pohrebisko môžeme rámcovo datovať do obdobia 13. - začiatok 16. storočia, keď obidve časové hranice sú určené začiatkom výstavby niekdajšieho chrámu a jeho prestavbou na protitureckú pevnosť.

Roku 1972 sa do zbierok múzea deponoval materiál z výskumu lokality Banská Štiavnica – Staré mesto, ktorý bol uložený v košickej expozitúre AÚ SAV a ktorý pochádzal zo zisťovacieho výskumu B. Pollu z roku 1965 na tejto lokalite. Najpozoruhodnejší nález z výskumu predstavujú gotické železné dvere, osadené v portáli z 13. storočia. Na ich čelnej strane sú zobrazené symboly zlata a striebra – Slnko a Mesiac. Po dlhoročnom výskume lokality Glanzenberg (Staré mesto) môžeme konštatovať, že železné dvere, „otvárajúce“ dnes archeologickú expozíciu na Starom zámku, možno datovať niekedy do 15. storočia.

V roku 1970 začalo SBM realizovať zisťovací výskum lokality Ilija – Sitno pod vedením Z. Liptákovej. Bezprostredným podnetom na výskum boli nálezy J. Truchlíka, ktorý tam získal črepové fragmenty z obdobia mladšej a neskorej doby bronzovej a z etapy osídlenia stredovekého hradu.

V roku 1978 prebiehal zisťovací výskum/ autor J. Labuda/ lokality Ilija – Sitno (hradný areál), na ktorý roku 1979, nadviazal záchranný výskum v miestach výstavby retranslačnej stanice. Výskumom sa potvrdila existencia stredovekého hradu v 13. storočí ako strážnej pevnosti stredoslovenských banských miest, ktorú dal postaviť panovník. Ďalšie poznatky sa získali najmä z osídlenia Sitna v období mladšej a neskorej doby bronzovej (1200 – 1800 pred n. l.). Sitno, vtedy opevnené hradisko vojensko-administratívneho charakteru, bolo zároveň aj strediskom metalurgie. Dokazujú to početné nálezy bronzových nálezov priamo zo Sitna, ale aj z okolia (šálka, sekerka s tuľajkou, kosák, dlátko, ihlica, spona a pod.).  

Začiatkom 70. rokov 20. storočia začala spolupráca SBM a Archeologického ústavu SAV v Nitre, a to organizovaním výskumu lokality Špania Dolina-Piesky v okrese Banská Bystrica v  rokoch 1971-1972. Jeho úlohou bolo objasniť problematiku počiatkov ťažby medi na tejto lokalite v pravekom období. Aj keď sa nepodarilo odkryť priame dôkazy ťažby u v praveku, nálezy kamenných mlatov na drvenie rudy v počte vyše 300 kusov tieto predpoklady nevylučujú. Jednou z hlavných úloh Slovenského banského múzea zostáva výskum a dokumentácia najstaršej baníckej činnosti v rámci Slovenska.

Od roku 1981 sa začal realizovať systematický archeologický výskum múzea na lokalite Staré  mesto – Glanzenberg, ktorý s malými prestávkami v rokoch 1991- 1992 trvá dodnes. Prostredníctvom neho nadobudlo múzeum početné zbierky, ktoré sú dnes od roku 2000 súčasťou archeologickej expozície na Starom zámku a ktoré boli aj publikované v početných štúdiách autora výskumu (J. Labudu) a v monografii o lokalite z roku 2016. Múzeum však nadobudlo početné zbierky aj výskumami v historickom jadre mesta, ktorých prehľad je spracovaný v poslednom čísle Zborníka SBM č. 26. Zbierku obohatili aj nálezy z výskumov súkromných archeologických spoločností, ktoré v meste a okolí realizovali svoje výskumy.

Na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia boli do fondu archeológie zaregistrované nálezy z vykopávok J. Truchlíka na Sitne. Tieto boli zakúpené od vdovy A. Truchlíkovej po zosnulom J. Truchlíkovi v roku 1988. Ide o tisíce položiek, ktoré sú z časti prichytené drôtikmi na doske a ktoré bude potrebné oddeliť, dokumentačne spracovať a katalógovo publikovať. Takmer 30-ročná práca J. Truchlíka si to zaslúži, ale aj predmety jedinečnej hodnoty.

V súvislosti s rekonštrukciou a stavebnými úpravami Starého zámku sa časť zbierok oddelenia histórie presťahovala do depozitárnych priestorov objektu Kammerhof. Medzi ne sa zaradil i fond archeológie, ktorý je situovaný najmä v podkroví objektu od roku  2008.

Z hľadiska potrieb starostlivosti o zbierkový fond archeológie je potrebné uskutočniť inventarizáciu zbierok a nálezov (dokončiť evidenciu) zo Sitna, časť zakúpenej zbierky J. Truchlíka. Dve malé miestnosti depozitu sú zaplnené, preto je nevyhnutné zabezpečiť nové priestory s regálmi a novými krabicami pre uloženie.

Vedecko-výskumná činnosť múzea v oblasti montánnej archeológie prispela výraznou mierou k obohateniu zbierkového fondu. Táto činnosť bude hlavnou aktivitou pri nadobúdaní zbierok múzea (výskumy na Glanzenbergu, v historickom jadre mesta, pripravovaný projekt v spolupráci s AÚ SAV v Nitre na lokalite Rabenstein a Kerling v Hodruši a pod.). Aktuálne však riešime aj prevod zbierok z Pamiatkového úradu SR, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti (detektoristi) na lokalitách Glanzenberg či iných lokalít v regióne Banskej Štiavnice.

Článok môžete komentovať ...