04.09.2020 120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, VII.

Súčasťou zbierky Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici je aj Etnologický zbierkový fond dokumentujúci materiálnu a duchovnú kultúru obyvateľov montánnych lokalít Slovenska.

Aktuálne spravuje okolo 8 000 kusov zbierkových predmetov. Vybrané kolekcie sú pravidelne prezentované na príležitostných výstavách a tiež prostredníctvom odborných štúdií a popularizačných článkov. Fond je uchovávaný v depozitári oddelenia histórie v Starom zámku.

Zloženie fondu je pestré, nájdeme v ňom pramene výskumu odievania, stravovania, kultúry bývania, produkcie surovín, chovu dobytka, tradícií remeselnej výroby montánnych regiónov i dokumentácie dopravy. Uchováva bohatú kolekciu odevu, zastúpenú baníckym odevom i ľudovým odevom hontianskych obcí z okolia Banskej Štiavnice. Samostatný súbor tvorí umelecká kultúra, do ktorej okrem baníckeho ľudového umenia zaraďujeme aj hudobný a dramatický prejav bohato zastúpený zbierkovými predmetmi dokumentujúcimi fenomén ľudového divadelníctva. Širokú oblasť duchovnej kultúry baníkov približujú zbierkové predmety využívané počas rodinných obradov, školských i študentských slávností a kalendárnych zvykov s akcentom na banícke tradície. V menšej miere fond spravuje aj písomné a ústne pramene, na základe ktorých dokumentuje priebeh spomínaných aktivít a profil účastníkov. 

Najviac zviditeľňovanou oblasťou fondu je banícke ľudové umenie a to ľudová rezba i ľudová maľba. Múzeum opatruje vzácne votívne obrazy s baníckymi motívmi a sošky aušusníkov, ktoré zdobili banské prevádzky, kostoly a obydlia baníkov i najstaršiu datovanú baňu vo fľaši na Slovensku - dielo Johannesa Zinkrauta z Banskej Štiavnice zhotovené v roku 1762. Najviac zastúpeným autorom je ľudový rezbár Jozef Červeň, autor modelov baní na podložke, modelov Kalvárie a baní vo fľaši. Zachované sú tiež práce ľudových umelcov Ladislava Otčenáša a Štefana Černáka a to modely štôlní, stavieb, banícky zdobené kalamáre a papučky.

V etnologickom fonde sú tiež zastúpené drevené a papierové betlehemy i maľované salaše, keďže Banská Štiavnica a okolité banícke obce sú považované za centrum slovenského betlehemárstva. V baníckych betlehemoch je biblický príbeh doplnený postavami baníkov, aušusníkov, permoníkov a objektami industriálnej krajiny. Maľované salaše sú dva až tri metre dlhé papierové pásy pomaľované výjavmi z pastierskeho života, ktoré podľa spomienok baníkov, tvorili popredie betlehemov.  Unikátne sú najmä tie, na ktorých objavujeme banské budovy, portály štôlní alebo adorujúcich aušusníkov. Medzi rokmi 1890 – 1950 ich vyrábalo okolo 60 autorov a až na niekoľko výnimiek to boli všetko baníci.

Článok môžete komentovať ...