24.08.2020 120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, VI.

Do fondu banskej techniky boli vyčlenené predmety, ktoré sa používali v procese získavania nerastných surovín – od geologického prieskumu, dobývania, osvetľovanie, cez skúšobníctvo, úpravu nerastných surovín, signalizáciu, banské záchranárstvo, mapy a plány, fotografie ...    

Súčasná forma špecializácií oddelení a zbierkových fondov sa riešila po vzniku Slovenského banského múzea. Ako už bolo spomínané,  vytvorilo sa spojením dvoch štiavnických múzeí, na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady(ďalej SNR)  z 12.2.1964. Vtedajšie Vlastivedné múzeum malo 19 356 ks zbierkových predmetov a Štátne banské múzeum D. Štúra malo len minerálov 21 000, celkove aj s inventárom viac ako 31 tisíc predmetov. V tom čase malo nové múzeum 3 odborné oddelenia. Starom zámku sídlilo oddelenie histórie, v Berggerichte oddelenie geológie a v Kammerhofe, ktorý pre múzeum delimitovali Rudné bane banská Štiavnica, sídlilo nové oddelenie – oddelenie banskej techniky.  Do fondu banskej techniky boli vyčlenené predmety,  ktoré sa používali v procese získavania nerastných surovín – od geologického prieskumu, dobývania, osvetľovanie, cez skúšobníctvo, úpravu nerastných surovín, signalizáciu, banské záchranárstvo, mapy a plány, fotografie ...V súčasnosti je v tomto fonde sústredených 8 892 evidenčných čísel. Medzi najvýznamnejšie zbierky patria predmety získané zo Štátneho banského múzea D. Štúra, kde sa podarilo zachrániť predmety z baníckej akadémie, ale aj techniku a pomôcky   zachované na banských závodoch. Po roku 1964 sa rozbehla veľká zbierkotvorná činnosť v súvislosti s budovaním Banského múzea v prírode, novej expozície. Do múzea sa získavali veľké nadrozmerné originálne stroje, ktoré sa umiestňovali v podzemí a na povrchu areálu. Časť banských strojov používali školy ako učebné pomôcky a nachádzali sa v ich areáloch, napríklad  v priestoroch Priemyselnej školy baníckej v Spišskej Novej Vsi, v Kladne, Handlovej, či Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Z Košíc múzeum získalo napríklad raziaci kombajn PKG 3, kombajn Donbas, lopatový nakladač, vŕtacie kladivá, vrátky, ventilátory, vŕtaciu súprava LBS2 a mnoho ďalších predmetov menších rozmerov aj z oblasti geodézie, v našom fonde označenom ako banské meračstvo, prístroje určené na sledovanie kvality ovzdušia, banské lampy, rozbušky... Techniku používanú pri geologickom prieskume venoval Geologický prieskum n. p., závod Turčianske Teplice, závod Nová Baňa, Inžiniersky, geologický a hydrogeologický prieskum (IGHP), Žilina. Geoindustria n. p. Praha darovala jeden z najväčších exponátov - nárazová vŕtacia súprava na automobilovom podvozku. Novovznikajúci skanzen doplnili aj zbierkové predmety získané zo Železorudných baní (ďalej ŽB), závodov – Smolnik, Rudňany, Rákošská Baňa, Rožňava, a tiež podnikového riaditeľstva ŽB v Spišskej Novej Vsi, uhoľných baní - z Cígla, Handlovej, Banského ústavu v Prievidzi, magnezitových závodov z Lovinobane, a aj z Gbelov - ťažba ropy a zemného plynu. V období  fungovania štátnych podnikov, nebol problém predmety darovať, alebo vyradiť z evidencie a múzeu dať predmety formou prevodu majetku. Najväčším unikátom expozície je originálny vodnostĺcpvý ťažný, vyrobený v rokoch 1881-2 v továrni Kachelmann Karol & syn vo Vyhniach, ktorý pracoval až do roku 1960 na 9 obzore šachty Lill v Hodruši.. Podzemím sa sťahoval až k šachte Maximilián a odtiaľ na pripravený betónový základ do skanzenu. Je jediným zachovaným vodnostĺpcovým strojom. Zámer tvorcov banského múzea v prírode a forma prezentácie banskej techniky in situ sa vydarila a skanzen je najnavštevovanejšou expozíciou nášho múzea.

Banskú techniku vystavujeme aj v expozícii Baníctvo na Slovensku  v Kammerhofe, kde je banská technika vystavená v 8 zo 14 miestností. Interiér výnimočnej budovy, kde niekoľko storočí sídlila banské správa, odkrýva prostredníctvom zbierkových predmetov súvislosti procesu banskej výroby a vývoja banskej techniky. V roku 2019 bola táto časť inovovaná. K najvzácnejším exponátom patria meračské prístroje zo 17.-19.storočia, modely technických zariadení z Baníckej akadémie, banícke svietidlá, či vybavenie laboratórií -skúšobní.

Treťou expozíciou, kde sa stretávame so zbierkami fondu banskej techniky je Handlová. V regióne s tradíciou ťažby hnedého uhlia bola sprístupnená expozícia nazvaná Cesta uhlia. Podáva obraz o ťažbe uhlia na Slovensku. Podarilo sa prispôsobiť stavbu a v interiéri vystaviť dobývacie stroje, výstuže, vrátane mechanizovaných. Najvzácnejším exponátom je záchranársky prístroj Dräger, používaný v Handlovej. Ďalšie exponáty sú vystavené aj v exteriéri, okolo budovy expozície.

Článok môžete komentovať ...