07.08.2020 120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, V.

Fond Staršia história Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Zbierkové predmety z fondu Staršia história (SH) úzko súvisia s bývalým Mestským múzeom v Banskej Štiavnici (1900‒1964). Mnohé z nich boli súčasťou jeho prvých muzeálnych zbierok. Dokumentovali históriu najstaršieho banského mesta na Slovensku a boli inštalované v prvých expozičných priestoroch Starého zámku už pri jeho sprístupnení verejnosti roku 1900. Časť týchto zbierok bola prezentovaná aj na svetovej výstave v Paríži roku 1900.

Medzi prvé zbierkové predmety novovzniknutého múzea patrili zbrane a výstroj vojenských posádok obranných pevností na Starom aj na Novom zámku, používané v 16.‒18. storočí v období protitureckých bojov. Vzácnym exponátom je sedemhlavňové delo zo 16. storočia, známe ako organ, ktoré bolo pôvodne umiestené pred vstupom do Starého zámku.

Významné postavenie Banskej Štiavnice ako dôležitého centra baníctva a banskej správy v stredoslovenskom banskom regióne reprezentujú kovové truhlice – pokladnice z mestskej radnice, Hlavného komorskogófskeho úradu a Bratskej pokladnice zo Štiavnických Baní, ktoré sa v 17.–18. storočí používali na uskladnenie drahocenností a na prepravu mincí. Z roku 1730 sa zachovala vzácna zástava Hlavného komorskogófskeho úradu, ktorý mal od 16. storočia svoje sídlo v Kammerhofe a riadil baníctvo, hutníctvo, mincovníctvo, komorské lesy a súvisiace odbory vrátane odborného školstva v stredoslovenskom banskom regióne. K ďalším vzácnym zbierkam patria slávnostné fáracie plášte cisára Františka Štefana Lotrinského a jeho synov  Jozefa a Leopolda, budúcich cisárov, ktorí spolu s vojvodom Albertom Sasko-Tešínskym navštívili v rokoch 1751, 1764 Banskú Štiavnicu,  a tiež slávnostné mestské zástavy.

O hospodársky rozvoj Banskej Štiavnice a okolitých sídel sa okrem baníctva zaslúžila aj remeselná výroba. V múzeu sa zachovali cechové poriadky a artikuly, cechové truhlice a nádoby viacerých bankoštiavnických  cechov. Mimoriadne vzácne sú výrobky z dielne umeleckého kováča majstra Karola Fizélyho (1844–1933), ktorý vytvoril originálne stvárnené mrežové brány, oplotenie a lucerny osvetlenia do areálu Botanickej záhrady. Súčasťou fondu staršia história sú historické interiérové hodiny, ktoré  dokumentujú vývoj hodinárstva a meštiansku kultúru v strednej Európe v 17.–20. storočí  a sú súčasťou expozície historických hodín na Starom zámku. 

Vo fonde je zachovaný rôznorodý písomný materiál zo 16.–19. storočia, napríklad armálesy (erbové listiny) šľachtických rodov z Hontianskej stolice. , Vzácnym písomným dokumentom je kázeň nemeckého evanjelického farára Michala Sterzela v štiavnickom evanjelickom kostole 23. mája1845 pri sobáši Márie Pischlovej a Juraja Gerzsöa.

Zdravotnícka starostlivosť a pôsobenie lekárov v meste sú vo fonde zastúpené drobnými tlačovinami a brožúrami hlavného banského a mestského lekára Františka Schillingera (1812–1892), ktorý sa svojím pôsobením a zdravotníckymi opatreniami zaslúžil o zlikvidovanie nákazy cholery a týfusu v meste roku 1850. Vývin medicíny ilustrujú aj vzácne chirurgické nástroje z 19. storočia.

Históriu cirkví v Banskej Štiavnici v zbierke dokumentujú liturgické predmety z 18.–19. storočia, ktoré sa týkajú rímskokatolíckych farností v Banskej Štiavnici, Štefultove a Banskej Belej. Ide najmä o bohoslužobné odevy, chrámové oltárne a bohoslužobné predmety a rukopisný kancionál z 19. storočia. Z prvej polovice 19. storočia sa vo fonde opatrujú cirkevné zástavy, ktoré sú obojstranne zdobené námetmi zo života Ježiša Krista, Panny Márie, Jána Krstiteľa, sv. Klimenta, sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána a Adama a Evy. Používali sa pri náboženských slávnostiach a procesiách v Banskej Štiavnici a v Banskej Belej.

Autorka:

Mgr. Adriana Matejková, PhD., vedúca oddelenia dokumentácie a ochrany zbierkových fondov, Archív

Článok môžete komentovať ...