Programy pre školy

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici od r. 1998 realizuje projekt Škola v múzeu.
Podnetom k realizácii projektu je snaha uchovávať hmotné a duchovné dedičstvo a prezentovať ho netradičnou formou predovšetkým mladej generácii.
Jednotlivé aktivity projektu formou tvorivých dielní, kurzov, prezentácií, vychádzok v teréne rozvíjajú vedomosti v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy. Podporujú estetické cítenie, manuálnu zručnosť, tvorivosť, inšpirujú k efektívnemu využívaniu prírodného i odpadového materiálu. Jednotlivé programy zároveň dopĺňajú a obohacujú učebné osnovy.
Projekt podporuje zmenu vnímania tradičného múzea a otvára priestor novej interaktívnej spolupráce verejnosti a múzea.
Realizácia projektu prebieha v jednotlivých expozíciách Slovenského banského múzea.

Ponuka pre školy

PONUKA PRE ŠKOLY-Geobádateľňa

PONUKA-Interaktívne múzeum-pracovné listy

Ponuka pre školy expozícia v Handlovej

Ponuka pre školy – expozícia Baníctvo na Slovensku – interaktívne sprevádzanie (Kammerhof)

Realizované aktivity – prezentácia