Škola v múzeu

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici od r. 1998 realizuje projekt Škola v múzeu.
Podnetom k realizácii projektu je snaha uchovávať hmotné a duchovné dedičstvo a prezentovať ho netradičnou formou predovšetkým mladej generácii.
Jednotlivé aktivity projektu formou tvorivých dielní, kurzov, prezentácií, vychádzok v teréne rozvíjajú vedomosti v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy. Podporujú estetické cítenie, manuálnu zručnosť, tvorivosť, inšpirujú k efektívnemu využívaniu prírodného i odpadového materiálu. Jednotlivé programy zároveň dopĺňajú a obohacujú učebné osnovy.
Projekt podporuje zmenu vnímania tradičného múzea a otvára priestor novej interaktívnej spolupráce verejnosti a múzea.
Realizácia projektu prebieha v jednotlivých expozíciách Slovenského banského múzea.

Programy pre školy

Ponuka výjazdových programov

Tvorivé dielne-Ekodielnička-verejnosť

Tvorivé dielne-Ekodielnička-školy

Geobádateľňa pre všetkých-ponuka

Realizované aktivity – Tajomstvo kladivka a želiezka

Realizované aktivity – expozícia Banská technika – prezentácia

Realizované aktivity – Tvorivé dielne – prezentácia

 Realizované aktivity – Chránené minerály Slovenska

Realizované aktivity – Galéria Jozefa Kollára