Faktúry 2017

spotrebný materiál

poistenie

služby mobilnej siete

vodné a stočné

vodné a stočné

externý disk

kontrola pokladní

spotrebný materiál

PHM

fixná zložka tepla v Handlovej

rekonštrukcia LAN siete v Handlovej

služby pevnej siete

Finančný spravodajca

plyn

poskytnutie služby – verejné obstarávanie

komisionálny predaj

web doména

komisionálny predaj

komisionálny predaj

digitálna kancelária

poistenie

predplatné Štiavnických novín

komisionálny predaj

elektrina

účet za mobilné telefóny

plyn

plyn

komisionálny predaj

odstránenie havárie na UK

komisionálny predaj

členské SŽC

elektrina

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

zimné pneumatiky 

komisionálny predaj

spotrebný materiál

prevoz zbierok

vyvesenie banera na fasádu

kancelárske stoličky

komisionálny predaj

komisionálny predaj

kancelárske potreby

komisionálny predaj

komisionálny predaj

web doména

komisionálny predaj

knihy

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

členstvo ICOM

prevoz zbierok

DHIM

služby mobilnej siete

stravné lístky

spotrebný materiál

DHIM do IC

plynový ohrievač

záclony

spotrebný materiál

podpora APV

spotrebný materiál

materiál do ekodielničky

elektromateriál

komisionálny predaj

služby pevnej siete

digitálna kancelária

plyn

zabezpečenie BOZP a PO 1/2017

spotrebný materiál

komisionálny predaj

toner

klimatizačné jednotky

tlač plagátov

preklady

služby pevnej siete

tlač posterov

PHM

kancelárske potreby

vodné a stočné

fixná zložka tepla Handlová

kalibrácia

komisionálny predaj

plyn

likvidácia odpadu

elektrina

elektrina

členské Región B. Štiavnica na rok 2017

poistenie

elektrina

spotrebný materiál

komisionálny predaj

kancelárske potreby

elektrina

pokuta

materiál pre ekodielničku v Handlovej

spotrebný materiál

PHM

elektrina

vyúčtovanie ceny tepla v Handlovej

časopis Mineralia Slovaca

služby mobilnej siete

kancelárske potreby

batérie do vysielačiek

stravné lístky

PZP

oprava schodov v Bartolomej štôlni

spotrebný materiál

vitríny do IC Geopark

diagnostika

vodné a stočné

kancelárske potreby

plyn

služby mobilnej siete

spotrebný materiál

daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady

zabezpečenie BOZP a PO

vodné a stočné

digitálna kancelária

pozáručná oprava

spotrebný materiál

zlatinky

spotrebný materiál

služby pevnej siete

baner

tonery

PHM

fixná zložka tepla v Handlovej

spotrebný materiál

plyn

pracovná vesta

stav účtu mobilnej siete

právne služby

elektromateriál

spotrebný materiál

poistenie majetku

spotrebný materiál

výmena skla Renault Laguna

služby informatika

služby informatika

služby informatika

vlhkomer

rekonštrukcia vykurovania v Kammerhofe

účet za mobilné telefóny

poplatok za komunálne odpady

daň Handlová

časopis Mineralia slovaca

časopis Múzeum

opravné a vyúčtovacie faktúry za elektrinu

služby práčovne

vitríny do IC – preprava

tepovač

PHM

elektrina

školenie vodičov

geodetické zameranie výskumov

daň

elektromateriál

elektromateriál

geodetické zameranie výskumov

žiarivky

služby mobilnej siete

stravné lístky

oprava reg. pokladne

toner

spotrebný materiál

plyn

vodné a stočné

vodné a stočné

vodné a stočné

ozvučovacia technika

spotrebný materiál

vodné a stočné

spotrebný materiál

zabezpečenie BOZP a PO 3/2017

zábradlie Bartolomej štôlňa

spotrebný materiál

výrub stromov

spotrebný materiál

platba za pevnú linku

verejná správa – ročný prístup

paušál PZS I. Q 2017

likvidácia odpadu

PHM

fixná zložka tepla v Handlovej

digitálna kancelária

spotrebný materiál

stenový trezor

palivové drevo

elektromateriál

plyn

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

komisionálny predaj

dodávka a montáž EZS a PTV

komisionálny predaj

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

poistné

komisionálny predaj

telefónny účet za mobilné telefóny

web doména

služby práčovne

spotrebný materiál

reprodukcia obrazu

elektrina

komisionálny predaj

smrekové rezivo

verejná správa SR – ročný prístup

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PHM

oprava potrubia UK

poistné

oprava kanalizácie

komisionálny predaj

plyn

oprava tlačiarne

vodné a stočné

zabezpečenie BOZP a PO

spotrebný materiál

kancelárske potreby

kancelárske potreby

členský príspevok

komisionálny predaj

služby mobilnej siete

spotrebný materiál

stravné lístky

podpora APV

služby pevnej siete

vykurovanie v Handlovej

PHM

činnosť správcu siete

spotrebný materiál

digitálna kancelária

likvidácia odpadu

tlač pozvánok

použitie VKK

poplatok za odpady

plyn

komisionálny predaj

spotrebný materiál

čistenie žľabov, oprava strechy

zapožičanie filmu

účastnícky poplatok

poplatok za znečisťovanie ovzdušia

elektrina

reštaurovanie fasádnych omietok

komisionálny predaj

PaM 2018

komisionálny predaj

kurz 1. pomoci

komisionálny predaj

elektromateriál

komisionálny predaj

poistné

PHM

mobilné telefóny

program Noc múzeí a galérií

ubytovanie

stravné lístky

tlač banera

vodné a stočné

služby mobilnej siete

podpora APV

vodné a stočné

plyn

komisionálny predaj

členský príspevok SBK

spotrebný materiál

zabezpečenie BOZP a PO 5/2017

spotrebný materiál

likvidácia odpadu

digitálna kancelária 6/2017

vodné a stočné

spotrebný materiál

služby pevnej siete

fixná zložka tepla Handlová

služby správcu siete

tonery

PHM

grafická úprava Zborníka SBM r. 25

zabezpečenie poradenstva v oblasti VO

preklady textu

spotrebný materiál

elektrina

elektromateriál

elektrina

elektromateriál

rezivo

mimozáručná oprava PTV a EZS

spotrebný materiál

dezinsekcia chaty

služby práčovne

spotrebný materiál

plyn

PHM

služby mobilnej siete

spotrebný materiál

komisionálny predaj

členské na r. 2017 OZ Zlatá cesta

spotrebný materiál

vodné a stočné

školenie elektrotechnik – banská činnosť

stravné lístky

spotrebný materiál

služby mobilnej siete

plyn

kartónové krabice

počítačová zostava

spotrebný materiál

vodné a stočné

divadelné predstavenie

knihy

služby pevnej siete

preprava zbierok

spotrebný materiál

digitálna kancelária 07/2017

zabezpečenie BOZP a PO 06/2017

spotrebný materiál

prevoz zbierok

spotrebný materiál

komisionálny predaj

baner, foto

pohostenie

MS Office

komisionálny predaj

fixná zložka tepla

PHM

komisionálny predaj

služby informatika

letenka

elektromateriál

preprava dreva

tlač Zborníka SBM

likvidácia odpadu

komisionálny predaj

komisionálny zmluva

komisionálny predaj

spotrebný materiál

elektrina

komisionálny predaj

plyn

komisionálny predaj

komisionálny predaj

elektrina

paušál PZS II. Q

komisionálny predaj

poistenie

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

preventívne prehliadky

služby mobilnej siete

komisionálny predaj

siete

web hosting

elektrina

komisionálny predaj

PHM

komisionálny predaj

komisionálny predaj

web hosting

spotrebný materiál

komisionálny predaj

kurz obsluhy krovinorezov

komisionálny predaj

podlahová krytina

spotrebný materiál

tonery

spotrebný materiál

stravné lístky

podpora APV

kancelárske potreby

poistenie

spotrebný materiál

služby mobilnej siete

Finančný spravodajca

komisionálny predaj

spotrebný materiál

plyn

pozáručná oprava

činnosť informatika

fixná zložka tepla Handlová

spotrebný materiál

spotrebný materiál

zabezpečenie BOZP a PO 7/17

služby pevnej siete

strešná krytina

smrekové rezivo

komisionárska zmluva

prehliadka bleskozvodu

PHM

digitálna kancelária 08/17

toner

vodné a stočné

komisionálny predaj

prehliadka elektrickej inštalácie v podzemí

likvidácia odpadu

plyn

elektrina

spotrebný materiál

kancelárske potreby

pokladničná páska

PHM

pozáručná oprava

elektrina

elektromateriál

bezpečnostná prilba

spotrebný materiál

kontrola hasiaceho systému

smrekové rezivo

služby práčovne

elektrina

finančný spravodajca, r. 2018

služby mobilnej siete

spotrebný materiál

kancelárske potreby

preprava zbierok

stravné lístky

potreby pre Školu v múzeu

vodné a stočné

bezdrôtový telefón

platba za pevné linky

tašky s potlačou

vodné a stočné

poistné

vývoz fekálií

služby mobilnej siete

dodávka a montáž systému PTV

digitálny fotoaparát

spotrebný materiál

plyn

spotrebný materiál

vodné a stočné

preprava zbierok

diagnostika, oprava, programovanie registračných pokladníc

zabezpečenie BOZP a PO 8/2017

služby práčovne

spotrebný materiál

kurz pre prácu v SBS

spotrebný materiál

spotrebný materiál

digitálna kancelária

PHM

plyn

likvidácia odpadu

prehliadka skanzenu pre účastníkov konferencie AF 2017

fixná zložka tepla v expozícii v Handlovej

elektromateriál

spotrebný materiál

doprava účastníkov medzinárodnej konferencie AF 2017

preklad textu do AJ

projekt Inovácia BMP

spotrebný materiál

elektrina

vývoz odpadovej vody, plošina

bezdrôtový telefón

spotrebný materiál

elektrina

spotrebný materiál

BOZP, PO

PC stolík

elektromateriál

stravovanie, občerstvenie AF 2017

právne služby

Projekt Inovácia BMP

elektrina

kontrola, čistenie komínov

elektrina

spotrebný materiál

BOZP, PO

prehliadka elektrickej inštalácie

účet za mobilné telefóny

spotrebný materiál

spotrebný materiál

stravné lístky

kancelárske potreby

preprava zbierok

plyn

vodné a stočné

pevné linky

servis registračnej pokladnice

skriňa do IC

komisionálny predaj

služby mobilnej siete

výmena radiátorov v GJK

spotrebný materiál

spotrebný materiál

dezinsekcia

služby práčovne

zabezpečenie BOZP a PO 9/2017

spotrebný materiál

vodné a stočné

PHM

spotrebný materiál

digitálna kancelária 10/2017

komisionálny predaj

komisionálny predaj

fixná zložka tepla Handlová

elektromateriál

spotrebný materiál

elektromateriál

architektonická dokumentácia

plyn

ochranné pracovné pomôcky

elektrina

výkopové práce

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

poistenie

elektrina

tlač banera, plagátov

album fotografií

stoličky

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

podlahová krytina

paušál PZS 3. Q

účet za mobilné telefóny

spotrebný materiál

komisionálny predaj

web hosting

komisionálny predaj

montáž plynových kotlov

elektrina

tonery

športovo-poznávací deň

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PHM

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

podpora APV

komisionálny predaj

elektromateriál

komisionálny predaj

športovo-poznávací deň

mobilné telefóny

tlač posterov

poznávací zájazd – ubytovanie

Projekt Inovácia BMP

obedy členom AR

stravné lístky

spotrebný materiál

vysávač

televízor

služby správcu siete

komisionálny predaj

komisionálny predaj

vodné a stočné

poistné

plyn

služby pevnej siete

tlač plagátov a pozvánok

spotrebný materiál

elektromateriál

spotrebný materiál

fólia na zbierky

zabezpečenie BOZP a PO 10/2017

digitálna kancelária 11/2017

spotrebný materiál

projekt Inovácia BMP

spotrebný materiál

fixná zložka tepla Handlová

výmena ventilu

komisionálny predaj

web doména

dezinsekcia, deratizácia

spotrebný materiál

spotrebný materiál

PHM

kurz obsluhy krovinorezov

projekt Inovácia BMP

tvorba web stránky múzea

plyn

toner

vysavač

laminátová podlaha

geometrický plán

servisné poplatky za rok 2017

elektrina

spotrebný materiál

spotrebný materiál

PC stolík

komisionálny predaj

komisionálny predaj

spotrebný materiál

revízia bleskozvodu

mobilné telefóny – hovory

vrátenie preddavku – exekúcia

plávajúca podlaha

elektrina

káva

vianočný jarmok

elektrický ohrievač

vysávač

vianočný jarmok

vianočný jarmok

kontrola HP

vianočný jarmok

poistné

web stránka múzea

elektromateriál

kalibrácia alkoholtestera

elektrina

poistné

služby pevnej siete

palivové drevo

projekt Inovácia BMP

vianočný jarmok

pasparty

revízia EZS a PTV

úhrada členského v SAS pri SAV

komisionálny predaj

elektromateriál

vianočný jarmok

Stretnutie generácií

servis a revízia kotolní

vodné a stočné

služby mobilnej siete

predplatné časopisov

spotrebný materiál

stravné lístky

vianočný jarmok

spotrebný materiál

spotrebný materiál

preklad do AJ

spotrebný materiál

spotrebný materiál

plyn

vodné a stočné

ochranné pracovné pomôcky

spotrebný materiál

poistné

vodné a stočné

BOZP a PO 11/2017

likvidácia odpadu

spotrebný materiál

prehliadka bleskozvodu

PHM

digitálna kancelária 12/2017

fixná zložka tepla Handlová

elektrina

vianočný jarmok

plyn

PZP

divadelné predstavenie – vianočný jarmok

PZP

OPP

OPP

vodné a stočné

tlač posterov

spotrebný materiál

spotrebný materiál

elektrina

členské ICOM

hudobné vystúpenie – vianočný jarmok

divadelné predstavenie

svietidlá do študovne

toner

služby mobilnej siete

zdravotný dozor – vianočný jarmok

PZP IV. Q

spotrebný materiál

laminátová podlaha

spotrebný materiál

počítačová zostava

PHM

úhrada poistného

počítačová zostava

služby informatika

metodická pomoc pri VO

elektrina

práce s plošinou

pozáručná oprava PTV

vodné a stočné

pozinkovaný plech

vodné a stočné