Faktúry 2013

kancelárske potreby

príslušenstvo k počítačom

vodné a stočné

posudok

pohonné hmoty

spotrebný materiál

správa siete

plyn

VS – ročný prístup

poistné

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

vyhotovenie fotografií

komisionálny predaj

finančný spravodajca

komisionálny predaj

technik BOZP, PO

komisionálny predaj

členský príspevok OOCR Región B. Štiavnica

komisionálny predaj

oprava automobilu ALFICAR

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

tlač propagačných materiálov

komisionálny predaj

web hosting

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

účet za mobilné telefóny

podpora APV

plyn

členské

plyn

stravné lístky

komisionálny predaj

spotrebný materiál

právne služby

služby pevnej siete

plyn

spotrebný materiál

autobatéria

komisionálny predaj

vodné a stočné

komisionálny predaj

pohonné hmoty

plyn

spotrebný materiál

prevoz vitrín

elektrina

spotrebný materiál

mobilné telefóny

informačná tabuľa

elektrina

CorelDRAW

servisné práce, grafická karta

vodné a stočné

služby STP APV

činnosť počítačového technika

kalibrácia alkoholtestera

plyn

vodné a stočné

daň z nehnuteľností, daň za psa

poplatok za komunálne odpady

správa siete

vodné a stočné

pohonné hmoty

plyn

členské Slovenská železná cesta

redakčná úprava zborníka VIVAT ACADEMIA

elektrina

komisionálny predaj

vyúčtovanie zastavenej exekúcie

spotrebný materiál

daň z nehnuteľností

služby technika BOZP, PO

mobilné telefóny

elektrina

predplatné časopisu Múzeum

spravovanie webovej stránky

stravné lístky

PHM

podpora APV

služby STP APV

práce s plošinou

spotrebný materiál

plyn

toner

predplatné časopisu Mineralia Slovaca

školenie vodičov z povolania

vodné a stočné

PHM

daň

plyn

správca siete

tonery

poistenie

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

web hosting

úhrada poistného

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

pohonné hmoty

práca s plošinou

komisionálny predaj

stravné lístky

komisionálny predaj

mobilné telefóny

podpora APV

povinná kontrola vodila FORD

komisionálny predaj

členský príspevok

komisionálny predaj

spotrebný materiál

komisionálny predaj

služby pevnej siete

ročná servisná údržba

komisionálny predaj

vodné a stočné

plyn

spotrebný materiál

PHM

komisionálny predaj

plyn

grafika na zborník VA

inzercia

elektrina

služby počítačového technika

PHM

tlač zborníka VA

elektrina

mobilné telefóny

Noc múzeí a galérií 2013

komisionálny predaj

programové vybavenie

servis systému EZS

havarijné poistenie

oprava výfuku

stravné lístky

služby technika BOZP, PO

komisionálny predaj

tonery

spotrebný materiál

spotrebný materiál

pohonné hmoty

plyn

plyn

vodné a stočné

elektrina – rekapitulácia

spotrebný materiál

členský príspevok SBS

školenie prvej pomoci pre lektorov

výmena odtokových rúr

rekapitulácia faktúr

mobilné telefóny

práce – Expozícia Handlová

PHM

oprava kosačky

pamätná minca J.K.Hella

toaletný papier

propagačná tabuľa k výstave

skladačka k výstave

úrok z omeškania

stravné lístky

faktúra za služby pevnej siete

spotrebný materiál

spotrebný materiál

oprava kosačky

plyn

rozlúčka so školským rokom – divadelné predstavenie

vodné a stočné

PHM

plyn

Expozícia v Handlovej

poistné

toner do tlačiarne

služby pevnej siete

mandátna zmluva

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

mobilné telefóny

web hosting

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

spotrebný materiál

servisné práce – počítače

komisionálny predaj

informačná tabuľa

tlač katalógov

komisionálny predaj

pracovná vesta

komisionálny predaj

stravné lístky

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

časopis Mineralia Slovaca

krovinorez

pohonné hmoty

komisionálny predaj

plyn

podpora APV

plyn

plyn

spotrebný materiál

spotrebný materiál

služby technika BOZP, PO

vodné a stočné

služby pevnej siete

pohonné hmoty

plyn

spotrebný materiál

práca plošinou

zabezpečenie verejného obstarávania

elektrina

mobilné telefóny

výroba dosiek, oprava dverí

pohonné hmoty

oprava registračnej pokladne

pracovný plášť

oprava auta Alficar

stravné lístky

spotrebný materiál

zborník Tekovského múzea v Leviciach

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

spotrebný materiál

výroba informačnej tabule BMP

spotrebný materiál

scaner

baner na výstavu

prenájom výstavných priestorov

plyn

káva

služby pevnej siete

správa siete

správa siete

správa siete

správa siete

spotrebný materiál

fotodokumentácia lokality B. Štiavnica

pohonné hmoty

vodné a stočné

servis automobilu

spotrebný materiál

spotrebný materiál

elektrina

komisionálny predaj

elektrina

grafické spracovanie banerov

práce s plošinou

plyn

pohonné hmoty

mobilné telefóny

vzdelávacie služby – seminár

spotrebný materiál

stravné lístky

elektrický konvektor

spotrebný materiál

komisionálny predaj

spotrebný materiál

oprava ALFICAR

služby technika BOZP, PO

pracovný odev, obuv

revízia systémov EZS, PTV

pozáručný servis PTV

spotrebný materiál

vodné a stočné

spotrebný materiál

pohonné hmoty

plyn

laminovacia fólia

poistenie

publikácia

elektrina

elektrina

palivové drevo

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

plyn

plyn

plyn

služby pevnej siete

web hosting

komisionálny predaj

komisionálny predaj

počítač

komisionálny predaj

komisionálny predaj

pohonné hmoty

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

Uhoľná expozícia v Handlovej – práce v zmysle Dodatku č. 4

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby pevnej siete

podpora APV

komisionálny predaj

tlač banera

komisionálny predaj

autobusová preprava – poznávací zájazd

plyn

stavebný dozor – Expozícia v Handlovej

komisionálny predaj

spotrebný materiál

služby pevnej siete

komisionálny predaj

spotrebný materiál

pohonné hmoty

vodné a stočné

plyn

ekonomické publikácie

obnova domény

komisionálny predaj

plyn

rekonštrukcia striech v SBM (ZoD)

mobilné telefóny

spotrebný materiál

spotrebný materiál

stavebný dozor Rekonštrukcia striech v SBM

čistenie kanalizácie

služby MVS

stretnutie generácií

elektrina

web hosting

obnova domény

 pohonné hmoty

poplatok za odpady

spotrebný materiál

montáž vykurovacích telies

revízia EZ

guľatina

Stretnutie generácií – občerstvenie

expertízny posudok

expertízny posudok

revízia elektrickej inštalácie v BMP

tonery

zariadenie do IC Geopark

stravné lístky

havarijné poistenie

aku vŕtačka

kontrola a čistenie komínov

spotrebný materiál

spotrebný materiál

prezutie zimných pneumatík

služby technika BOZP, PO

plyn

spotrebný materiál

vodné a stočné

spotrebný materiál

vodné a stočné

Historický časopis

toner

revízia

spotrebný materiál

spotrebný materiál

služby pevnej siete

Ipad

ročná odborná prehliadka plynových kotolní

svietidlá

spotrebný materiál

revízia elektroinštalácie v BMP

pohonné hmoty

pracovné vesty

poistenie zodpovednosti za škodu

vyúčtovanie plynu

rekonštrukcia striech v SBM

spotrebný materiál

spotrebný materiál

havarijné poistenie

tlač banerov

nájom pozemku na reklamný pútač

úradná skúška tlakových nádob

tlač banerov

výroba podložiek pod stánky

tlač komatextových súborov

servisné poplatky 2013

elektrina

spotrebný materiál

úhrada členského za rok 2013

stavebný dozor Rekonštrukcia striech SBM

zameranie archeologického výskumu

rozpočtárske práce

stravné lístky

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

demontáž a montáž vykurovacieho telesa

servisná kontrola Ford Tranzit

Rekonštrukcia striech v SBM

správa siete

účet za mobilné telefóny

elektrina

likvidácia odpadu

PHM

členské Združenie turizmu

prehliadka a skúška elektrickej inštalácie