Prezentácia publikácie Jozefa Vášáryho-Nárečie banskoštiavnické,26.11.2015,Kammerhof

Banskoštiavnické nárečie Jozefa Vášáryho –

prvá kniha o nárečí Banskej Štiavnice a okolia

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pripravilo v tomto roku pre Banskoštiavničanov a záujemcov o históriu a národopis tejto banskej lokality publikáciu o banskoštiavnickom nárečí. Jej autorom je Jozef Vášáry, známy regionálny zberateľ a rozprávač banskoštiavnických humorných príbehov a anekdot z prostredia baníkov, ktorého 100. výročie narodenia sme si pripomenuli tohto roku.

Narodil sa 15.7.1915 v Banskej Štiavnici a pôsobil ako pedagóg na Štátnom učiteľskom ústave a neskôr v rokoch 1950-1956 na Strednej priemyselnej škole chemickej. Zomrel 24.2.1973 v Bratislave, kde je pochovaný spolu so svojou manželkou, s ktorou vychoval dve dcéry Emíliu a Magdu, známe slovenské divadelné a filmové herečky.

Vo svojom voľnom čase sa s  veľkým zanietením venoval zberateľstvu príbehov a anekdot zo života banskoštiavnických baníkov. Mnohé z príbehov zozbieral a interpretoval v banskoštiavnickom nárečí. Od roku 1952 vystupoval ako ľudový rozprávač v mnohých estrádnych programoch v rozhlase, televízii a rôznych miestach na Slovensku a tak propagoval banícky folklór mimo banskoštiavnický región.

Cenným dielom Jozefa Vášáryho je jazykovedno-etnografický slovník Banskoštiavnické nárečie, ktoré dokončil v roku 1955 a v ktorom sa venoval jazykovednému rozboru a ukážkam tohto nárečia. Cieľom jeho práce bolo ozrejmiť charakter a bohatosť banskoštiavnického nárečia.  V jednotlivých kapitolách sa Jozef Vášáry venoval na základe vybraných ukážok jazykovednému rozboru nárečia z hľadiska hláskoslovia, kmeňoslovia, tvaroslovia a tiež vetnej skladby.  Osobitnú kapitolu práce tvorí slovník, v ktorom sú zachýtené originálne slová, výrazy, používajúce sa banskoštiavnickom nárečí a tiež ukážky textov  v  tomto nárečí.

Práca Jozefa Vášáryho je jednou z prvých prác, ktorá sa venuje tomuto osobitnému nárečiu. Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici chce tak vydaním tohto originálneho prameňa v jeho prepísanej podobe  sprístupniť odbornej a tiež širšej verejnosti pohľad Jozefa Vášáryho na vývoj, charakteristiku  a slovnú zásobu banskoštiavnického nárečia.

Dúfame, že edičný počin Slovenského banského múzea poteší nielen samotných obyvateľov Banskej Štiavnice, ale aj bádateľov mimo banskoštiavnický región a bude ich inšpirovať k ďalšiemu štúdiu, poprípade zberateľstvu banskoštiavnického nárečia používaného v minulosti, ale aj k štúdiu jeho súčasnej podoby.

Súčasťou publikácie sú aj spomienky dcéry Magdy Vášáryovej na svojho otca, jeho životné osudy, učiteľovanie, literárnu tvorbu a tiež svoje detstvo, ktorá sa zúčastní slávnostnej prezentácie publikácie Jozefa Vášáryho Nárečie banskoštiavnické.

Slovenské banské múzeum pozýva všetkých záujemcov na príjemné strávenie jesenného večera spojeného s tvorbou Jozefa Vášáryho a spomienkami Magdy Vášáryovej.

Prezentácia novovydanej publikácie bude spojená tiež s predajom knihy a uskutoční sa v SBM – budove Kammerhofu, v slávnostnej príjmacej sieni hlavných komorských grófov – dňa 26.11.2015 o 17,00 hod.

Mgr. Adriana Matejková, PhD.

POZVÁNKA

PLAGÁT V PDF

FOTOREPORTÁŽ

Foto: K.Patschová